กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗


                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และมาตรา ๘๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                    ข้อ ๑.  คนต่างด้าวผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินตามความในประมวลกฎหมายที่ดินต้องปฏิบัติดังนี้
                       (๑)  ต้องใช้ที่ดินนั้นด้วยตนเองตามที่ได้รับอนุญาต
                       (๒)  ต้องเริ่มใช้ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ขอภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับโอนสิทธิในที่ดิน
                       (๓) ถ้าจะจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินไปต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก่อน
                    ข้อ ๒.  การยื่นคำขอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๗๑
                    ข้อ ๓. เมื่อได้รับคำขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
                    ข้อ ๔ แบบคำขอให้ใช้ดังนี้
                       (๑)  การขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินให้ใช้แบบ ต.๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้หรือแบบ ๑ ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทยออก
ตามความในพระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๖
                       (๒)  การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้แบบ ต.๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือแบบ ๒ ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
                    ข้อ ๕  การแจ้งไม่ใช้ที่ดินให้ใช้แบบ ต.๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือแบบ ๒ ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๖
                    ข้อ ๖  ในกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ ยื่นคำขอให้ได้มา หรือใช้เพื่อกิจการอย่างอื่นซึ่งที่ดิน ให้ใช้แบบอย่างเดียวกับ
ที่บัญญัติไว้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ โดยอนุโลม แล้วให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
                       (๑)  ถ้าเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ให้แสดงว่ามีทุนเท่าใด แบ่งเป็น
กี่หุ้น มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนสัญชาติใด เท่าใด ถือหุ้นคนละเท่าใด ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นคนสัญชาติใด เฉพาะบริษัท
จำกัดให้แสดงด้วยว่า ได้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือบ้างหรือไม่ ถ้าออกได้ออกไปเป็นจำนวนเท่าใด ถ้ามีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็น
หุ้นส่วน ให้แสดงรายการอย่างเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับนิติบุคคลนั้นด้วย และให้แสดงใบสำคัญการจดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคล
กับหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ (ถ้ามี) ด้วย
                       (๒)  ถ้าเป็นสมาคมหรือสหกรณ์ ให้แสดงว่ามีสมาชิกเป็นคนสัญชาติใด เท่าใด มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีผู้จัดการหรือ
กรรมการเป็นคนสัญชาติใด  และให้แสดงใบสำคัญการจดทะเบียนหรือตราสารก่อตั้งนิติบุคคลและข้อบังคับด้วย
                  (๓)   ถ้าเป็นมูลนิธิ ให้แสดงว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร มีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นคนสัญชาติใด และให้แสดงใบ
สำคัญการจดทะเบียนหรือตราสารก่อตั้งมูลนิธิและข้อบังคับด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
ลงชื่อ         พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ
(พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๗๑  ตอนที่ ๘๒ (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๔๙๗)


คำขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน
ตามมาตรา ๙๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ที่ดิน
ตำบล.....................................................................
อำเภอ....................................................................
จังหวัด..................................................................
ทะเบียนเลขที่................................................................
เล่ม.........................................หน้า...............................
สารบบเล่ม....................................หน้า.........................
เลขรับที่....................................................................เล่ม........................หน้า.......................วันที่.............................
เขียนที่ ......................................
วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ...................
                    ข้าพเจ้า ................................................................ อายุ ...................... ปี   เชื้อชาติ ..............................
สัญชาติ ................................... เป็นบุตร ......................................... ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ .............................................
ตำบล ............................................ อำเภอ ............................................ จังหวัด .....................................................
มีใบสำคัญประจำตัวที่ .................................................... ลงวันที่ ............................................................................
ออกให้โดย ....................................................................................................... ขอยื่นคำขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน
ต่อ ........................................................................................ จังหวัด ....................................................................
ดังมีรายการดังนี้

                    ข้อ ๑  ข้าพเจ้าขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินที่กล่าวข้างบนนี้เพื่อประกอบกิจการ ...................... แปลง  จำนวนที่ดิน ...................... ไร่ ...................... งาน ...................... วา  มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน คือ ...................... เลขที่ ...................... เล่ม ...................... หน้า ...................... เหตุที่ข้าพเจ้าขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินก็เพราะ ............
................................................................................................................................................................................

                    ข้อ ๒ ที่ดินรายนี้ในขณะนี้ ........................................................................................ เป็นเจ้าของ เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ได้มาแล้วข้าพเจ้าจะ .................................................................. จากเจ้าของ

                    ข้อ ๓ ในขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินอยู่แล้วคือ .................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

                                                                                 ลงชื่อ ............................................................................ ผู้ขอ

 

รายการสอบสวน

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

 


ต. ๒

คำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์กิจการอย่างอื่น

แทนกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้ว


ที่ดิน
ตำบล .......................................................................... ทะเบียนเลขที่ .........................................................
อำเภอ .......................................................................... เล่ม ..........................หน้า.......................................
จังหวัด ........................................................................ สารบบเล่ม .................................หน้า......................
เลขรับที่ ............................................. เล่ม ..........................หน้า ...........................วันที่ .......................................
เขียนที่ ...........................................................................
วันที่ ....................เดือน ....................................... พ.ศ. ...................
                   ข้าพเจ้า .................................................................. อายุ.......................... ปี   เชื้อชาติ ..........................
สัญชาติ ............................... เป็นบุตร ........................................... ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ...............................................
ตำบล ............................................ อำเภอ ............................................ จังหวัด .....................................................
มีใบสำคัญประจำตัวที่ ................................ ลงวันที่ ...........................................ออกให้โดย ....................................
 ....................................................................................................... ขอยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์กิจการอย่างอื่นแทนกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้ว หรือขอแจ้งการเลิกไม่ใช้ที่ดินของข้าพเจ้าต่อ .............................................. จังหวัด .................................... ดังมีรายการต่อไปนี้

                   ข้อ ๑.  ด้วยข้าพเจ้ามีที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน คือ .................................. 
เลขที่ ........................ เล่ม ............................ หน้า ................... มีชื่อ ..................................................................
เป็นเจ้าของซึ่งเวลานี้ใช้ประกอบกิจการ .................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

                   ข้อ ๒. บัดนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์กิจการจำนวนเนื้อที่ดินเดิม ............................... ไร่ ............................... งาน ............................ วา   ขอประกอบกิจการ
                                                                                                                                เพิ่ม

ตามคำขอนี้ .............................. ไร่ .............................. งาน .............................. วา ..................................... ไร่
                                                                                                                                ลด
.............................. งาน .............................. วา  แทนกิจการที่ประกอบอยู่เดิมเพราะ ..........................................
........................................................................................................................................................................

                                                                                           (ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ขอ

 

คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 


ต.๓

แบบการแจ้งไม่ใช้ที่ดิน


ที่ดิน
ตำบล .......................................................................... ทะเบียนเลขที่ .........................................................
อำเภอ .......................................................................... เล่ม ..........................หน้า.......................................
จังหวัด ........................................................................ สารบบเล่ม .................................หน้า......................
เลขรับที่ ............................................. เล่ม ..........................หน้า ...........................วันที่ .......................................
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ...................
                   ข้าพเจ้า .................................................................. อายุ.......................... ปี   เชื้อชาติ ..........................
สัญชาติ ............................... เป็นบุตร ........................................... ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ...............................................
ตำบล ............................................ อำเภอ ............................................ จังหวัด .....................................................
มีใบสำคัญประจำตัวที่ ................................ ลงวันที่ ........................................... ออกให้โดย ....................................
ขอแจ้งไม่ใช้ที่ดินของข้าพเจ้า ต่อ  .................................................... จังหวัด.............................. ดังมีรายการต่อไปนี้

                   ข้อ ๑.  ด้วยข้าพเจ้ามีที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินคือ ......................................
เลขที่ .......................... เล่ม ............................... หน้า ............................. มีชื่อ .....................................
เป็นเจ้าของซึ่งเวลานี้ใช้ประกอบกิจการ ....................................................................................................................
 ................................................................................................................... ................................... ...................

                   ข้อ ๒.  บัดนี้ข้าพเจ้าไม่ใช้ที่ดินที่กล่าวข้างต้นต่อไปนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมีเนื้อที่ 
........................... ไร่ .............................. งาน .............................. วา  ทั้งนี้ตั้งแต่วัน ............................................  
จึงขอแจ้งให้ทราบ

                                                                            (ลงชื่อ)....................................... ผู้ขอ

 

คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................