กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗


                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  และมาตรา ๑๐๑  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                    ข้อ ๑. บุคคลใดประสงค์จะทำการค้าที่ดินให้ยื่นคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยแสดงแผนผังของที่ดินที่จะขาย  หรือที่จะแบ่งขาย  หรือที่จะให้เช่าซื้อ  โครงการและราคาที่จะขาย  หรือราคาที่จะให้เช่าซื้อเสนอไปพร้อมกับคำขอด้วย

                    ข้อ ๒. เมื่อได้รับคำขออนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  เสร็จแล้วให้รายงานพร้อมทั้งส่งเอกสารการสอบสวนไปยังรัฐมนตรี

     

                                                                                     ให้ไว้  ณ  วันที่ ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๗

                                                                                   (ลงชื่อ)       พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ

                                                                                                        (พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ)

                                                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ราชกิจานุเบกษา  เล่ม  ๗๑  ตอนที่ ๘๒  (ฉบับพิเศษ)  ลงงันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๔๙๗)