กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)

 ออกตามความในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน

พ.ศ. ๒๕๓๕

…………………………………………………

 

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑ การขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ให้ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน โดยยื่นผ่านนายทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน และแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในคำขอนั้น

                 ข้อ ๒ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ ๑ แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเพื่อพิจารณาต่อไป

                 ข้อ ๓ เมื่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนได้พิจารณาแล้วมีมติอนุญาต ให้นายทะเบียนรับขึ้นทะเบียนและดำเนินการออกใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนตามแบบ ช. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และออกบัตรประจำตัวตามแบบ ช. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้แก่ผู้ขอ

                           ใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับมอบให้ผู้ขอหนึ่งฉบับ อีกหนึ่งฉบับให้เก็บไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

                 ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนได้พิจารณาคำขอตามข้อ ๑ แล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งมติให้ผู้ขอทราบ

                 ข้อ ๕ การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ให้ดำเนินการดังนี้

                           (๑) กรณีที่ใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนของผู้ใดชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้นั้นยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนตามแบบ ช.๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน และแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในคำขอนั้น

                           (๒) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตาม (๑) แล้ว และเห็นว่าหลักฐานที่แนบคำขอถูกต้อง ให้ออกใบแทนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนให้แก่ผู้ขอ

                           (๓) แบบใบแทนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ให้ใช้แบบใบอนุญาตโดยมีอักษรสีแดงคำว่า “ใบแทน” ไว้ด้านหน้าเหนือครุฑ และมุมบนด้านขวาให้มีวันเดือนปี พร้อมทั้งจำนวนครั้งที่ออกใบแทนใบอนุญาตไว้ด้วย

                           (๔) การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ให้นายทะเบียนคัดลอกรายการในใบอนุญาต รวมทั้งคัดชื่อประธานกรรมการและชื่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตไว้  และลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของใบแทนใบอนุญาตใต้วันเดือนปีและจำนวนครั้งที่ออกใบแทนใบอนุญาต

                           (๕) เมื่อดำเนินการตาม (๔) เสร็จแล้วหรือไม่อาจดำเนินการได้  ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอทราบโดยให้ผู้ขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นคำขอ

                 ข้อ ๖ บัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชน ให้ใช้ได้หกปีนับแต่วันออกบัตรในกรณีที่บัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชนฉบับเดิมหมดอายุตามวรรคหนึ่ง ชำรุดหรือสูญหาย ช่างรังวัดเอกชนผู้เป็นเจ้าของบัตรจะต้องยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวใหม่ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

                 ข้อ ๗ การยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชนใหม่ตามข้อ ๖ ให้ดำเนินการดังนี้

                           (๑) ให้ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ช.๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                           (๒) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานตาม (๑) แล้ว และเห็นว่าถูกต้อง ให้ออกบัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชนฉบับใหม่ให้

                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

                                                                                

                                                                                                                             (ลงชื่อ) เด่น โต๊ะมีนา

                                                                                                                              (นายเด่น โต๊ะมีนา)

                                                                                                                  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอน ๑๑๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕)