กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕)

 ออกตามความในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน

พ.ศ. ๒๕๓๕

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                  ข้อ ๑ รังวัด หมายความว่า ทำการรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน เฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเพื่อการสอบเขต แบ่งแยกหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน

                  ข้อ ๒ ให้กำหนดมรรยาทช่างรังวัดเอกชน ดังนี้

                          (๑) ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

                          (๒) ปฏิบัติงานที่ได้รับทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

                          (๓) ไม่กระทำการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของช่างรังวัดเอกชนหรือสำนักงานช่างรังวัดเอกชนอื่น

                          (๔) ไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณาด้วยประการใด ๆ ซึ่งการประกอบวิชาชีพเว้นแต่การแสดงชื่อ คุณวุฒิ ตำแหน่ง ที่อยู่หรือสำนักงานของตน

                          (๕) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

                          (๖) ไม่รับทำการรังวัดที่มิได้รับมอบจากสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่ตนสังกัด

                          (๗) ไม่เปิดเผยความลับของผู้ว่าจ้างที่ตนได้รับทราบมาจากการรังวัด

                          (๘) ไม่เรียก รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

                          (๙) ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นเนื่องในการรังวัด นอกจากสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่ตนสังกัด

                          (๑๐) ไม่ใช้อุบายอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้ใดว่าจ้างสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่ตนสังกัด

                          (๑๑) ไม่กระทำการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตหรือเนื้อที่ที่ดิน

                          (๑๒) ไม่ยินยอมหรือให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ค่านายหน้าหรือบำเหน็จ รางวัลใด ๆ ด้วยทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ที่หางานรังวัดมาให้สำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่ตนสังกัด

                          (๑๓) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับของทางราชการและคำสั่งของหัวหน้าสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย

                          (๑๔) ไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบและเงื่อนไขที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนด

                          

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

                                                                                                                (ลงชื่อ) เด่น โต๊ะมีนา

                                                                                                                     (นายเด่น โต๊ะมีนา)

                                                                                                        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 

  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอน ๑๑๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕)