ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กรมที่ดิน
 
​ ​