ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                                               การประชุมจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กรมที่ดิน