Sign In

​​​​​​​การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน


         ค่าธรรมเนียม  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล  กฎหมายที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗)  ดังนี้

                  "...........................................
                     ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
                    ...........................................


           (๗)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
                     (ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ  กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด   . ร้อยละ ๒

                     (ข) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่ องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัด ที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ บริหารสิน เชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐ จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก   คณะกรรมการ ก.ล.ต.เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตาม ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุน ทรัพย์กำหนด
         
    ร้อยละ ๐.๐๑
    แต่อย่างสูงไม่เกิน
    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                     (ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณี ที่มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หรือมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับโอน  หรือผู้โอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด
          .
    ร้อยละ ๐.๐๐๑

                      (ง) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้ เฉพาะใน ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด
           
    ร้อยละ ๐.๕

                      (จ) ค่าจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่วัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดอิสลาม   เป็นผู้รับให้ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน ทั้งนี้ ในส่วนที่ได้มารวมกับที่ดินที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน  ๕๐ ไร่ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด
         
    ร้อยละ ๐.๐๑
                 
                      (ฉ) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิ
          ร้อยละ ๑
     แต่อย่างสูงไม่เกิน
    ๒๐๐,๐๐๐ บาท

                      (ช) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิสำหรับ การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงิน ที่รัฐมนตรีกำหนด
          . 
    ร้อยละ ๐.๕
    แต่อย่างสูงไม่เกิน
    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                      (ซ) ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะ ในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัดที่ สถาบันการเงินตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริม ทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ขอจดทะเบียน
          . 
    ร้อยละ ๐.๐๑
     แต่อย่างสูงไม่เกิน
     ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                       (ฌ) ค่าจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง เฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงินรับโอนสิทธิ เรียกร้อง จากการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของบริษัท ที่ถูกระงับการดำเนิน กิจการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผู้ขอจดทะเบียน 
          .
    ร้อยละ ๐.๐๑
    แต่อย่างสูงไม่เกิน
     ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                       (ญ) ค่าจดทะเบียนการจำนองสำหรับการให้สินเชื่อ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  หรือมหันตภัยอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด
          .
    ร้อยละ ๐.๐๑

                       (ฎ) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองเฉพาะในกรณีที่ คณะ รัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
           
    ร้อยละ ๐.๐๑

                       (ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ที่มีทุนทรัพย์ตาม (ก)(ข)(ค)(ง)(จ) และ (ฎ)
          .
    ร้อยละ ๑

                        (ฐ) ค่าจดทะเบียนการเช่า
         
    ร้อยละ ๑

                        (ฑ) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์
         
    แปลงละ ๕๐ บาท
    
                          ...................................................."
    

 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

              ค่าธรรมเนียม   เรียกเก็บตามกฎกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด   พ.ศ.๒๕๒๒  ข้อ ๑๖(๖)  ดังนี้  
      
                     "ข้อ ๑๖ ..............................................
                          .............................................

            "(๖)  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
                             ก.  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด
         
    ร้อยละ ๒
    แต่อย่างต่ำต้องไม่น้อยกว่า
    ๒๐.๐๐ บาท

                             ข.  ค่าจดทะเบียนโอนห้องชุดเฉพาะในกรณีที่องค์การ  บริหารสินเชื่ออสังหาริม ทรัพย์ หรือบริษัทจำกัด ที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ  บริหาร สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบ ของธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการ  ก.ล.ต. เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุน ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด
          .
    . ร้อยละ ๐.๐๑
    แต่อย่างสูงไม่เกิน
    ๑๐๐,๐๐๐  บาท

                             ค.  ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้  เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน  หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด
         
    ร้อยละ ๐.๕

                              ง.  ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ  คิดตามราคาที่จำนอง หรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน
         
    
    ร้อยละ ๑

                               จ. ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2540จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ขอจดทะเบียน
                                        .
    ร้อยละ ๐.๐๑
    แต่อย่างสูงไม่เกิน
    ๑๐๐,๐๐๐  บาท

                             ฉ.  ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่า ตลอดเวลาที่เช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คำนวณค่าเช่า  เท่ากับระยะเวลาการเช่าสามสิบปีเศษของร้อย ตาม ก.ข.ค.ง.จ. และ ฉ.ให้คิด  เป็นหนึ่งร้อย
         
    . ร้อยละ ๑
    .

                              ช.  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ ห้องชุดละ
          .
    ๒๐.๐๐ บาท
    

                              ซ.  ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด เฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี กำหนด  ........................................................"
           .
    ร้อยละ ๐.๐๑