กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ , โทรสาร : ๐-๒๑๔๓-๙๐๐๔