Sign In

ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเขตภาคกลาง

เขตภาคกลาง

ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนสุพิชชา
(ใบอนุญาตเลขที่ 40)
74 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 032-326317
, 08-1856-4019
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเพชรรังวัดจำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 53)
289 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 7
6000
โทร. 032-417195, 08-1981-0041

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนกาญจนบุรี
(ใบอนุญาตเลขที่ 55)
29/1 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทร. 0
8-1947-2610, 089-8063273

สำนักงานทองต่อรังวัดเอกชน
(ใบอนุญาตเลขที่ 64)
84/1 หมู่ที่ 2 ถนนราชบุรี - วัดเพลง กม. 1
ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 032-337227, 0
8-9919-6055
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน
บริษัท เกล็ดเพชร บ้านและที่ดิน จำกัด

(ใบอนุญาตเลขที่ 96)
232 หมู่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-555338-9, 0
8-1619-2498
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนพัฒนกิจเซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 97)
2
25/5 หมู่ 4 ถนนดอนตะโก ตำบลดอนตะโก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 032-4
39084,08-9647-3545
   สำนักงานช่างรังวัดเอกชนรัตนลาภเซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 103)
9/1 หมู่ 2 ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ตำบลศาลาแดง
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร. 035-625291
, 08-7900-3935
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนบัณฑิตการสำรวจ
และรังวัดที่ดิน
(ใบอนุญาตเลขที่ 149)
32/10 ซอยสุขใจ ถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 056-415572สำนักงานช่างรังวัดเอกชนตะวันเซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 154)
304/2 หมู่ที่ 5 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
โทร. 08-9824-2232, 08-6800-0079
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน เอส.พี.ที.เซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 181)
67 หมู่ 8 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี 70150
โทร. 032-711188, 081-2099415