Sign In

ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนพรหมชัยวงศ์
(ใบอนุญาตเลขที่ 38)
135/98 (ตลาดสันต
สุข) ถนนนิตโย
ซอยประชาสันติ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 04
2-204473, 08-1380-6268
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนสันติสุขเซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 43)
392 ถนนมิตรภาพ (กม.29) ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 044-3
328405, 325479, 08-1548-3137
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เซอร์เวย์เทค
(ใบอนุญาตเลขที่ 74)
1143/32 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044-241372
, 08-6650-7677
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนทรัพย์เซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 84)
3/27 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044-
262438, 08-1725-3635
 
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนไทยพัฒน์ธุรกิจที่ดิน
(ใบอนุญาตเลขที่ 99)
164/4 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-520486
, 08-1768-6142
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนประพงษ์กานต์
(1996) เซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 116)
116 หมู่ 2 ตำบลพระธาตุ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.
08-1391-1454
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนหนุนมงคล
(ใบอนุญาตเลขที่ 138)
382 ซอย 34 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-519134, 08-9861-5221
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน นิวไลฟ์ เซอร์เวย์ กรุ๊ป
(ใบอนุญาตเลขที่ 147)
61/8 หมู่ 8 ถนนชยางกูล ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร. 045-452903, 08-1760-9262
สำนักงานปรึกษาการรังวัดเอกชน
(ใบอนุญาตเลขที่ 151)
87/1 หมู่ 2 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 044-513661, 08-1074-5968
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนรัตนวงศ์
(ใบอนุญาตเลขที่ 155)
129 หมู่ 1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0
80-4197087
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเขาใหญ่
(ใบอนุญาตเลขที่ 166)
818/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 044-315512, 08-4823-7490
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนพลาญชัยร้อยเอ็ด
(ใบอนุญาตเลขที่ 167)
124 หมู่ 3 ซอยรณชัยชาญยุทธ ซอย 38
ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-511856
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนอุดรการรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 170)
99/1 หมู่ 9 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 46000
โทร. 042-245803
สำนักงานเมืองช้างรังวัดเอกชน
(ใบอนุญาตเลขที่ 176)
1125/3 หมู่ 17 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 084-9598165, 086-8664620
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนกาฬสินธุ์การรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 177)
493/1 ถนนอนรรฬนาค ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 086-2192958, 087-8551711
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนรังวัดไทย
(ใบอนุญาตเลขที่ 178)
170-171/1 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 087-0166685
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนธวัชบุรีการรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 179)
22 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร. 085-6481399, 089-9482526