Sign In

​ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเขตภาคเหนือ

เขตภาคเหนือ

ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง
    สำนักงานรังวัดเอกชนอินทนินแลนด์
(ใบอนุญาตเลขที่ 49)
20/1 ซอยเทพฤทธิ์ ถนนสันติธรรม
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-213280,
405159, 08-9121-3280
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนสี่แควเซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 90)
394/5-6 ถนนริมน่านตะวันตก ตำบลตะพานหิน
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร. 056-662603
, 08-1532-5816
สำนักงานพิษณุโลกช่างรังวัดเอกชน
(ใบอนุญาตเลขที่ 104)
80/9 หมู่ 8 ถนนเอกาทศรฐนอก ตำบลหัวรอ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-662603, 081-4878700
    สำนักงานช่างรังวัดเอกชนแสงโสดาและเพื่อน
(ใบอนุญาตเลขที่ 163)
49/2 ถนนประชาสิทธิ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร. 086-2008098