Sign In

ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเขตภาคใต้

เขตภาคใต้

ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนหาดใหญ่
(ใบอนุญาตเลขที่ 21)
143/11 หมู่ 4 ซอยหมู่บ้านเมืองใหม่ 2
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลคลองแห
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 08-1767-6732, 08-4995-6724

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนสุราษฎร์เซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 52)
20/33 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล 9 (ม.ศรีตรัง)
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-221799, 08-9470-3763,
                       

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนแม่ปิงการรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 89)
223/165 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 08-1968-7187

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนนครศรีฯช่างสำรวจ
(ใบอนุญาตเลขที่ 102)
196 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 08-6682-3033, 08-1891-1869

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนอันดามัน

(ใบอนุญาตเลขที่ 108)
111/116 หมู่ 4 ถนนลพบุรีราเมศร์
ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 08-1897-6566, 08-9877-0135
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนกระบี่เซอร์เวย์
1995 จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 109)
34 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 075-630135, 08-1787-6156

สำนักงานตรังรังวัดเอกชน (1995)

(ใบอนุญาตเลขที่ 117)
71/2 หมู่ 3 ถนนน้ำผุดเหนือ ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 075-226097, 0
8-1979-1837
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนศรีวิชัยการรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 125)
90 หมู่ 2 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทร.
077-268482, 08-1691-9994

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนขนาบน้ำการรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 127)
189/16 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 075-623676, 0
8-9871-7229
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนรัตนภรณ์
(ใบอนุญาตเลขที่ 139)
66/166 หมู่ 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-427337
, 08-1990-2402


สำนักงานช่างรังวัดเอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เวย์วิชั่น 2000

(ใบอนุญาตเลขที่ 140)
24/57 ถนนผดุงภักดี ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-236863, 08-9468-4031

      สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ณ พิจิตร การสำรวจ
(ใบอนุญาตเลขที่ 144)
189 ถนนทุ่งเสา ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-
230366, 08-9466-3788


สำนักงานช่างรังวัดเอกชนไชวัฒน์การสำรวจ

(ใบอนุญาตเลขที่ 146)
79/9 หมู่ 7 ซอยพายุ ถนนศักดิเดช
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองฯ
จังหวัดภูเก็ต
83000
โทร. 08-9776-9785

สำนักงานช่างรังวัดเอกชน คอนทรัค แอนด์
เซอร์เวย์ เซนเตอร์
(ใบอนุญาตเลขที่ 153)
449 ถนนสาครมงคล 2 ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 08-6748-0950, 08-6696-4068


สำนักงานช่างรังวัดเอกชนจตุรัส

(ใบอนุญาตเลขที่ 158)
233/28 หมู่ที่ 1 ถนนชนเกษม
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-218923, 08-4700-3602

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนสมุย เซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 159)
155/1 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
โทร. 077-419185, 08-1894-0745


สำ
นักงานช่างรังวัดเอกชน
บริษัท เอ็น พี วี เซอร์เวย์(2005) กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตเลขที่ 160)
66/163 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-426095

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนชัยยะสิทธิ์
(ใบอนุญาตเลขที่ 162)
43 ถนนขนาบน้ำ ตำบลควนลัง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 08-6956-3440, 08-9462-9299


สำนักงานช่างรังวัดเอกชน "ภูเก็ตการสำรวจ"

(ใบอนุญาตเลขที่ 16
5)
6
ซอยหางนกยูง ถนนเยาวราช
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
83000
โทร. 0
76-213568, 08-1606-4250

สำนักงานช่างรังวัดเอกชน
แลนด์ ดิเวลลอปเมนต์
(ใบอนุญาตเลขที่ 174)
49/3 หมู่ที่ 2 ซอย 2
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา 90280
โทร. 074-331473, 086-6969741

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนศุภกิจการรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 180)
7/27 ถนนเจ้าคุณ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 086-9468698
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน
บริษัท ศิวะดล เซอร์เวย์อิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 183)
15 ซอย 3(พัฒนา) ถนนพัฒนา ตำบลตลาดเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-256912-6