Sign In

​ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการ​​ช่างรังวัดเอกชน

>> ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัด


1. สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

          เป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากอง ตั้งอยู่ที่กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวั​ดเอกชน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน เป็นนายทะเบียน และเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ปฏิบัติงานธุรการ และการอื่น ตามที่คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการมอบหมาย จัดทำและรักษาทะเบียนช่างรังวัดเอกชนและสำนักงานช่างรังวัดเอกชน จดแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีไว้ในทะเบียน


2. คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

          ประกอบด้วย อธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานกรรมการ นายช่างใหญ่กรมที่ดิน ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมแผนที่ทหาร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการและหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่

          - กำหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้ที่จะเป็นช่างรังวัดเอกชน

          - ออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชนและใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

          - กำหนดมาตรฐานเครื่องมือที่จะใช้รังวัดของช่างรังวัดเอกชน

          - ควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน

          - ห้ามทำการเป็นช่างฯ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน

          - เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

          - วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

          - ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน


3. สำนักงานช่างรังวัดเอกชน

          ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) กำหนดไว้ ดังนี้

          1) จัดให้มีผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ในสังกัดจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

          2) แสดงชื่อ คุณวุฒิ จำนวนของช่างรังวัดเอกชนไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานดังต่อไปนี้

          3) มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือรังวัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับนายทะเบียน

              (1) กล้องธิโอโดไลท์ สำนักงานละไม่น้อยกว่าสองกล้อง

              (2) เทปวัดระยะไม่น้อยกว่าจำนวนช่างรังวัดที่อยู่ในสังกัด

           ข้อควรทราบ

          (1) สำนักงานช่างรังวัดเอกชนจะรับจ้างทำการรังวัดได้เฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน และเฉพาะการรังวัดประเภทสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดินเท่านั้น

          (2) สำนักงานช่างรังวัดเอกชนจะต้องดำเนินการ โดยมีผู้จัดการซึ่งเป็นช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการแทนสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

          (3) เครื่องมือใช้รังวัดจะต้องเป็นเครื่องมือรังวัดที่ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองตามกฎหมาย รวมทั้งผ่านการตรวจสอบเครื่องมือ ตามที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนด อย่างน้อยสองปีต่อครั้ง

          (4) ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนต้องตั้งตามสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดตั้ง สำนักงานฯ จะย้ายต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ฝ่าฝืนมีความผิด และมีโทษตาม มาตรา 70

          (5) ห้ามรับช่างรังวัดเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดและมีโทษตาม มาตรา 71

          (6) ห้ามโอนงาน หรือมอบหมายงานรังวัด ให้สำนักงานช่างรังวัดเอกชนอื่นทำการแทน เว้นแต่ เป็นความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน (มาตรา47) ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตามมาตรา 43(2)​


4. ช่างรังวัดเอกชน

          ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 19 โดยมี หลักเกณฑ์สำคัญ คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในขณะนั้น (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มีสิทธิเป็นช่างรังวัดเอกชน) และอยู่ในหลักเกณฑ์ ตามระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ว่าด้วยคุณวุฒิ คุณสมบัติ และพื้นความรู้ของช่างรังวัดเอกชนที่จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ จากคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

           ข้อควรทราบ

          1) เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชนแล้ว ต้องเข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว จึงจะสามารถทำการรังวัด หรือตรวจสอบรับรองผลการรังวัดได้

          2) ห้ามสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเกินหนึ่งแห่งในขณะเดียวกัน

          3) ต้องปฏิบัติตามมรรยาทช่างรังวัดเอกชนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

          4) โทษของการประพฤติผิดมรรยาท มี 3 ประการ คือ

              (1) ภาคทัณฑ์

              (2) ห้ามทำการเป็นช่างรังวัดเอกชน มีกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (3) เพิกถอนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน


5. สิทธิทำการรังวัดที่ดิน

          สำนักงานช่างรังวัดเอกชน มีสิทธิทำการรังวัดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้เฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เท่านั้น ช่างรังวัดเอกชนไม่มีสิทธิทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินและเป็นการรังวัดเพื่อ

          - สอบเขตที่ดิน

          - แบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง

          - รวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน

          สำนักงานช่างรังวัดเอกชน มีสิทธิที่ทำการรังวัดที่ดินดังกล่าว ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน และประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง กำหนดท้องที่ที่ช่างรังวัดเอกชนทำการรังวัดได้​


6. การทำสัญญาว่าจ้างช่างรังวัดเอกชน

          ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินประสงค์ที่จะขอรังวัดที่ดินเพื่อการสอบเขต แบ่งแยกหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน โดยให้ช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการรังวัด ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชนพ.ศ. 2535 ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินที่อยู่ในเขตอำนาจที่ตั้งที่ดินนั้นพร้อมทั้งระบุสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่จะให้ทำการรังวัดตามสัญญาว่าจ้างทำการรังวัดที่ดิน และผู้แทนสำนักงานช่างรังวัดเอกชน จะนำสัญญารับจ้างทำการ รังวัดที่ดินที่ทำกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และรับเอกสารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรายนั้น ยื่นคำขอรังวัดไว้ พร้อมสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการทำแผนที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปทำการรังวัดที่ดินตามวิธีการรังวัด ซึ่งกำหนดตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินที่ช่างรังวัดเอกชนส่งให้แล้ว ให้ถือว่าการรังวัดนั้น เป็นการรังวัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวล กฎหมายที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการรังวัดนั้นขึ้นอยู่กับ การตกลงราคากัน ระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

          สัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดิน

          (1) ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนดแบบไว้

          (2) หากมีเงื่อนไขที่ให้รับผิดชอบแตกต่างไปจาก พระราชบัญญัติกำหนดเป็นโมฆะ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะเห็นชอบเป็นหนังสือแล้ว

          การยื่นคำขอรังวัด

          (1) เจ้าของที่ดินที่มีโฉนด ยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่

          (2) ระบุสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่จะให้ทำการรังวัด

          (3) การขอเอกสารเกี่ยวกับการรังวัด สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ต้องแสดงสัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อขอรับสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการรังวัด วิธีการรังวัด ให้นำวิธีการรังวัดซึ่งกำหนด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม​​