รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

 

   นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม  
     รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
        ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

  ประวัติ

    นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 

 

การศึกษา

    - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การอบรม

- จริยธรรมสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 8 กรมที่ดิน

- LEGAL AND LEGISLATION STUDIES – COMMUNITY & STRATA TITLES กรมที่ดิน

- นักบริหารงานที่ดินระดับสูงของกรมที่ดิน (นทส.) รุ่นที่ 17 กรมที่ดิน

- นักบริหารกิจการยุติธรรม:การยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานกิจการยุติธรรม

- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 55 กระทรวงมหาดไทย

รางวัล บุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2552 ของสำนักงาน ป.ป.ส.

 

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2530 –2543 นักวิชาการที่ดิน 3,4,5,6 , เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 6,7 , นิติกร 7 (หัวหน้ากลุ่มงาน คดีและหัวหน้ากลุ่มงานความรับผิดทางแพ่ง)

ปี 2543 – 2545 นิติกร 8 ว (หัวหน้ากลุ่มงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา) กองนิติการ กรมที่ดิน

ปี 2545 –2551 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ปี 2551 - 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ปี 2554 - 2554 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ปี 2554 – 2556 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

ปี 2556 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน

ปี 2558 – ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมที่ดิน