‭(Hidden)‬ AE Page Hits Web Part

1897

ผลการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

(1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547)

           

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมที่ดินในรอบปีงบประมาณ 2547 ดังนี้

     1. แผนงานการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานที่ดิน

1)  การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การรังวัดและอื่น ๆ ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ มีผู้มาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 5,719,332 ราย คิดเป็นร้อยละ 142.98 ของเป้าหมายทั้งปี 4 ล้านราย และจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 46,406.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 210.93 ของเป้าหมาย 22,000 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2546 ปรากฎว่าปีงบประมาณ 2547 มีผู้มาติดต่อขอรับบริการมากกว่า 597,610 ราย และจัดเก็บรายได้สูงขึ้น 19,745.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.06 พื้นที่ที่มีผู้ติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา และน้อยที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาเหตุที่ทำให้ปริมาณงานเกิดและเงินรายได้สูงขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2546 มีประกาศปรับราคาประเมินที่ดินใหม่และยกเลิกอัตราการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากร้อยละ 0.11 เป็นร้อยละ 3.3 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ทำให้ประชาชนไปติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2546 จำนวนมาก นอกจากการให้บริการประชาชนในเวลาปกติแล้ว กรมที่ดินได้เพิ่มทางเลือกในการใช้บริการให้แก่ประชาชนโดยการเปิดให้บริการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินต่างพื้นที่ทุกประเภท (เว้นแต่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ต้องมีการประกาศหรือต้องรังวัด) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มีประชาชนผู้ใช้บริการในสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและส่วนแยกทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,056 ราย และการขยายเวลาการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานที่ดิน ในช่วงพักกลางวัน (12.00 น. – 13.00 น.) มีผู้มาใช้บริการในสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและส่วนแยกทั่วประเทศ จำนวน 109,661 ราย จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 898.21 ล้านบาท

     2. แผนงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและคุ้มครองที่ดินของรัฐ

1) การให้บริการประชาชนด้านการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน กำหนดเป้าหมาย ในการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดินและสามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เงินงบประมาณโครงการพัฒนากรมที่ดิน ฯ และงบกลาง แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2546) และระยะที่ 2 (1 มกราคม – 30 กันยายน 2547) ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 สามารถรังวัดทำแผนที่และสอบสวนสิทธิเพื่อการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,112,103 แปลง คิดเป็นร้อยละ 101.84 ของเป้าหมาย 1,091,911 แปลง (เป้าหมายโครงการพัฒนากรมที่ดิน ฯ 335,978 แปลง และงบกลาง 755,933 แปลง) นอกจากนี้ยังดำเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณปกติ งานจัดการที่ดิน ในกิจกรรมการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้ผลงานจำนวน 12,926 แปลง คิดเป็นร้อยละ 109.91 ของเป้าหมาย 11,760 แปลง สำหรับการดำเนินงานออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นดำเนินการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้ผลงานจำนวน 2,633 แปลง คิดเป็นร้อยละ 113.49 ของเป้าหมาย 2,320 แปลง

2) การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ดำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้ผลงาน 6,767 แปลง (38,807 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 127.67 ของเป้าหมาย 5,300 แปลง เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2546 ระยะเวลาเดียวกัน ปีงบประมาณ 2547 มีผลการดำเนินงานสูงกว่า 3,047 แปลง และงานจัดที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ (แปลงเล็ก) กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 8,000 แปลง ในพื้นที่ 4 จังหวัด แต่เนื่องจากกรมที่ดินได้ดำเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งมีโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ และได้ดำเนินการครอบคลุมในพื้นที่ที่มีการจัดที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ (แปลงเล็ก) กำหนดไว้เดิมแล้ว ประชาชนจึงมีความประสงค์ขอออกโฉนดที่ดินแทนการขอออกใบจองการจัดที่ดินแปลงเล็ก อันเป็นประโยชน์ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ดีกว่า ดังนั้น จึงทำให้จังหวัดต้องขอยกเลิกการจัดที่ดินแปลงเล็ก คงเหลือดำเนินการเพียงจังหวัดเดียวคือ จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการได้จำนวน 335 แปลง (2,518 ไร่) หรือประมาณร้อยละ 4.18 ของเป้าหมาย

3) การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ดำเนินการในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้ผลงาน 2,781 แปลง เนื้อที่ 48,835 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 115.63 ของเป้าหมาย 2,405 แปลง เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2546 ปีงบประมาณ 2547 มีผลการดำเนินงานสูงกว่า จำนวน 274 แปลง และรังวัดสำรวจจัดทำแผนที่ป่าชุมชนได้ผลงาน 53 แปลง เนื้อที่ 7,769 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.78 ของเป้าหมาย 95 แปลง

    3. แผนงานรังวัดและทำแผนที่

1) การให้บริการด้านแผนที่แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยการสร้างระวางแผนที่ภาคพื้นดินและระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ จำนวน 16,215 ระวาง คิดเป็นร้อยละ 324.30 ของเป้าหมาย 5,000 ระวาง งานวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และซ่อมเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ดำเนินการได้จำนวน 10,475 หมุด 1,805 กม. คิดเป็นร้อยละ 116.58 ของเป้าหมาย 9,000 หมุด 1,800 กม. การดำเนินงานดังกล่าวมีผลงานอยู่ในปริมาณสูงมาก เนื่องจากเป็นไปตามคำขอของหน่วยงานภายนอกประกอบกับมีการดำเนินการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล

2) การออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ดำเนินการได้ 31 คน จากเป้าหมาย 50 คน และจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ 8 สำนักงาน จากเป้าหมาย 5 สำนักงาน

     4.แผนงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

1) พัฒนาระบบการทะเบียนที่ดินให้มีมาตรฐาน โดยดำเนินการวางมาตรฐานระเบียบคำสั่งพิจารณาคำร้องและปัญหาในทางปฏิบัติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานไปยังหน่วยงาน ต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา หารือข้อกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับงานที่ดิน ตลอดจนพิจารณาดำเนินการเพิกถอนแก้ไขรายการจดทะเบียนจำนวน 7,963 เรื่อง ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นการให้บริการปรึกษาหารือ ซึ่งเป็นไปตามจำนวนผู้ขอรับบริการ

2) พัฒนากฎหมายและระเบียบให้มีความเหมาะสมเป็นมาตรฐาน โดยดำเนินการร่างและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง และสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติ จำนวน 1,286 เรื่อง 17 ฉบับ และดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ จำนวน 269 คดี ดำเนินการหาตัวผู้รับผิดทางละเมิดเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่รัฐ จำนวน 159 เรื่อง  

     5.แผนงานสนับสนุนการบริหารงานที่ดิน

กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการตามแผนงานหลักของกรมที่ดิน โดยเป็นการดำเนินงานในด้านการสร้างระบบบริหารจัดการ การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกรมที่ดิน การส่งเสริมประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย การพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน และการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลขององค์การ ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

      การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบปีงบประมาณ 2547 ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 2,936.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.07 ของงบประมาณที่ได้รับ 3,024.80 ล้านบาท แยกรายละเอียดได้ดังนี้

หมวดค่าใช้จ่าย

ได้รับทั้งปี

(ล้านบาท)

ใช้จ่ายเงิน

(ล้านบาท)

คิดเป็นร้อยละ

งบบุคลากร

2,450.58

2,415.00

98.54

งบดำเนินงาน

430.04

447.62

104.08

งบลงทุน

143.18

มีงบประมาณผูกพัน 3 ปี

จำนวน 31.92 ล้านบาท

73.38

การก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง มีการกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี

51.25

งบรายจ่ายอื่น

1.00

0.04

4.00

รวม

3,024.80

2,936.04

97.07


กองแผนงาน

กรมที่ดิน

ธ.ค. 2547