ผลการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548)

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

(1 ตุลาคม 2547– 30 กันยายน 2548)
 

  1. แผนงานการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานที่ดิน

ผลการดำเนินงานการให้บริการจดทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดินโดยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการรังวัดและอื่น ๆตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 – เดือนกันยายน 2548 มีประชาชนติดต่อใช้บริการ จำนวน 5,787,442 ราย และจัดเก็บรายได้รวมทุกประเภทได้ประมาณ 48,532.- ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 115.74 ของเป้าหมายจำนวนประชาชนผู้ติดต่องานบริการ มีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ แยกเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและอื่น ๆ 20,037.55 ล้านบาท ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 13,880.32 ล้านบาท ค่าอากรแสตมป์ 2,268.81 ล้านบาท และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 12,345.32 ล้านบาท ทำให้ประชาชนที่ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 30.21 ล้านแปลง มีความเชื่อมั่นในการถือครองทรัพย์สินและได้รับบริการด้านการคุ้มครองสิทธิในที่ดินอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

 

  1. แผนงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและคุ้มครองที่ดินของรัฐ
1) การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดำเนินการรังวัดทำแผนที่และสอบสวนสิทธิเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนโดยใช้เงินงบประมาณตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และแผนงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 620,680 แปลง ได้ผลงานจำนวน 620,793 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100.01 ของเป้าหมาย (แยกเป็นการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อสอบเขตที่ดินทั้งตำบล 17,713 แปลง เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นจำนวน 3,046 แปลง และการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 600,034 แปลง) นอกจากนี้กรมที่ดินยังได้ดำเนินการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่สงวนหวงห้ามตาม พรฎ. 2481 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้จำนวน 9,679 แปลง รวมผลการดำเนินงานรังวัดทำแผนที่และสอบสวนสิทธิเพื่อออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งสิ้น จำนวน 630,472 แปลง

2) จัดที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน โดยจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการพัฒนาเพื่อ ความมั่นคง รวม 3 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย และสระแก้ว ได้ผลงานจำนวน 6,013 แปลง (26,736 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 133.62 ของเป้าหมาย 4,500 แปลง และดำเนินการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในพื้นที่ 27 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี สามารถดำเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินเพื่อจัดให้แก่ราษฎร ได้ผลงานจำนวน 10,118 ครัวเรือน 12,155 แปลง คิดเป็นร้อยละ 109.97 ของเป้าหมาย 9,200 ครัวเรือน

3) การรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ดำเนินการในพื้นที่ 22 จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ได้ผลงานจำนวน 5,269 แปลง คิดเป็นร้อยละ 105.38 ของเป้าหมาย 5,000 แปลง ทำให้ที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันมีเอกสารแสดงขอบเขตที่แน่นอนชัดเจน หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถป้องกันมิให้ที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุกได้และลดปัญหาข้อพิพาทแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
 
  1. แผนงานรังวัดและทำแผนที่
- การให้บริการด้านแผนที่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้กำหนดเป้าหมาย การสร้างระวางแผนที่ภาคพื้นดิน และระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน 6,000 ระวาง ได้ผลงานจำนวน 14,437 ระวาง คิดเป็นร้อยละ 240.61 ของเป้าหมาย ผลงานสูงกว่าเป้าหมายเนื่องจากสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศให้
หน่วยงานภายนอกถึง 9,608 ระวาง หรือประมาณร้อยละ 160
- ออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชนและจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ผลงาน จำนวน 40 คน 7 สำนักงาน จากเป้าหมาย 45 คน 6 สำนักงาน
 
  1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
ผลผลิตที่ 1 การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและรังวัดที่ดิน
     
- พัฒนาระบบการทะเบียนที่ดินให้มีมาตรฐาน โดยการวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขเพิกถอนรายการจดทะเบียนและคำร้องต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการปรึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับงานที่ดิน และตอบข้อหารือทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ต ได้ผลงาน 9,419 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 230.29 ของเป้าหมาย 4,090 เรื่อง ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการให้บริการปรึกษาหารือ ซึ่งเป็นไปตามจำนวน ผู้ขอใช้บริการ
 
- ดำเนินการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติ จำนวน 26 ฉบับ 904 เรื่อง และดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ จำนวน 435 คดี คิดเป็นร้อยละ 217.50 ของเป้าหมาย 200 คดี และดำเนินการหาตัวผู้รับผิดทางละเมิดจำนวน 141 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.00 ของเป้าหมาย 300 เรื่อง
 
จากการดำเนินการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโทรศัพท์สอบถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน ทำให้ประชาชนได้รับคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาข้อกฎหมาย และได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบคำสั่ง สัญญาต่าง ๆ และข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการมาปรึกษาด้วยตนเองทำให้ประชาชนเข้าใจการปฏิบัติงานของกรมที่ดินเพิ่มขึ้น
 
  1. แผนงานสนับสนุนการบริหารงานที่ดิน
เป็นกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของผลผลิตที่ 1 การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและรังวัดที่ดิน และผลผลิตที่ 2 การให้บริการประชาชนด้านออกเอกสารสิทธิในที่ดิน รวมทั้งเป็นการบริหารจัดการตามแผนงานหลักของกรมที่ดิน โดยเป็นการดำเนินงานในด้านการสร้างระบบบริหารจัดการองค์การ
กรมที่ดิน การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในองค์การกรมที่ดิน การส่งเสริมประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย การพัฒนาและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน และการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลขององค์การ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
 
        ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมที่ดินได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 3,757.053 ล้านบาท เพื่อดำเนินการบริหารราชการให้บรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมาย ในการดำเนินงาน กรมที่ดินได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 3,323.070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.45 ของเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งปี