Sign In
​​​​


​​ ​ภารกิจหลัก​ของกรมที่ดิน​​​

​​ ​ ​>> ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน​​​​

act_001.gif  

 • การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร
 • ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

act_002.gif  

 • รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
 • การรังวัดและทำแผนที่

act_003.gif 

 • ​จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

​​​ ​ ​​​>> ภารกิจตามกฎหมายอื่น​​​​​​​

act_0051.jpg  

 • การควบคุมการจัดสรรที่ดิน

act_0061.jpg  

 • การจดทะเบียนอาคารชุด

act_0071.jpg  

 • ​​​การควบคุมช่างรังวัดเอกชน​
​ ​

 

 • การควบคุมการเช่าที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม​

 

 • การควบคุมการขายฝากที่ดินประเภทเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย

 

 • การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือห้องชุดเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ


​