​​​​​​​​ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผลงานตัวชี้วัด“ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล”


สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือที่ นร 1201/1231 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 แจ้งว่าในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมที่ดิน มีผลงานตามตัวชี้วัดที่ 20 “ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ บุคคล” มีความครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ และมีความโดดเด่น สมควรได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตัวชี้วัดดังกล่าว ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้นำเอกสารข้อมูลผลการปฏิบัติเผยแพร่ในเว็บไซต์กรม ที่ดิน เพื่อให้ส่วนราชการและผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดี และสำนักงาน ก.พ.ร. จะขอสนับสนุนส่วนราชการโดยสร้างเว็บลิงค์ไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.อีกทางหนึ่งด้วย

เอกสารข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 20 ที่จะนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมที่ดิน ประกอบด้วย


(1) บทความระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน

(2) ประเด็นการประเมินผล

(3) แผนการดำเนินงาน

(4) แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

(5) ตัวอย่างแผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

(6) กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 20

(7) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดย่อยในแต่ละมิติ

(8) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 1)

(9) แบบกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

(10) แบบสำรวจความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานและการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

(11) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ระดับความรวดเร็วในการรายงานผลการปฏิบัติงาน, ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้, ร้อยละของพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง, ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมที่มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน, ร้อยละของการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน)

(12) แบบรายงานการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

(13) คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ผู้ตรวจราชการกรม ฯลฯ

(14) ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน ของสำนัก/กอง

(15) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน

(16) ประกาศผลคะแนนการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ของแต่ละสำนัก/กองเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

กรมที่ดินหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและส่วนราชการใน การศึกษาและนำไปปรับใช้ สำหรับจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ต่อไป

 

​​​​