Sign In

​​​​​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง


​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (10210)
โทร. 0-2575-0164-69
โทรสาร 0-2575-0165
E-mail Address :
bkk-donmuang@dol.go.th

เลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตดอนเมือง และหลักสี่
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2575-0164
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2575-0168
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2575-0169
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2575-0166