Sign In

​​​​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ


​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ (10240)
โทร. 0-2374-4218 - 9 , 0-2375-1877 - 8 , 0-2736-7140
โทรสาร 0-2374-2571
E-mail Address : bkk-
bangkapi@dol.go.th

ถนนนวมินทร์ ใกล้การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2374-4218 - 9
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2374-4218 - 9
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2374-4218 - 9
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2374-4218 - 9