Sign In

​​​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง


​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง (10520)
โทร. 0-2543-9773 , 0-2916-3279 , 0-2543-9068
โทรสาร. 0-2543-9068 ต่อ 25
E-mail Address :
bkk-ladkrabang@dol.go.th

ในบริเวณการเคหะร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า
ซอยหมู่บ้านเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตลาดกระบัง
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2543-9579
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2916-0465 ,0-2543-9068 ต่อ 26
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2916-3279 ,0-2543-9068 ต่อ 27-28
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2543-9068