Sign In
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี

  

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี (17140)
โทร. 0-5648-1493 โทรสาร 0-5648-1540

ถนนเจ้ายี่พระยา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอสรรคบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)
โทร. 0-5648-1540
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-5648-1493
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-5648-1493
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-5648-1493