Sign In
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา

  

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา (17130)
โทร. 0-5645-1013  โทรสาร 0-5645-1013 ต่อ  17

E-mail Address : cnt-hankha@dol.go.th

724 หมู่ 1 ถนนหันคา - บ้านไร่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอหันคา และอำเภอเนินขาม
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)
โทร. 0-5645-1013 ต่อ 16
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-5645-1013 ต่อ 12
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-5645-1013 ต่อ 13
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-5645-1013 ต่อ 15