Sign In
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ส่วนแยกวัดสิงห์

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ส่วนแยกวัดสิงห์ (17120)
โทร/โทรสาร 0-5646-1415

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)
หมู่ที่ 3 ถนนวัดสิงห์-ดอนตาล อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอวัดสิงห์ และกิ่งอำเภอหนองมะโมง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)
โทร. 0-5646-1415
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-5646-1415
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-5646-1415
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-5646-1415