​​สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก (48130)
โทร. 0-4257-1275 โทรสาร 0-4257-1555

ถนนชาญยุทธกิจ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอนาแก และกิ่งอำเภอวังยาง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-4257-1555
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4257-1275
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-4257-1275
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4257-1275