Sign In
​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (33000)
โทร. 0-4561-2600, 0-4561-5955, 0-4561-1981, 0-4564-3470, 0-4564-3505
เบอร์ มท. (822)38354
E-mail address :
sisaket@dol.go.th

 

ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-4561-2600
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4561-2600
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-4561-1981
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4561-2600
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
โทร. 0-4561-2600
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
โทร. 0-4561-2600

​ 

      สาขาย่อย