​​​​​

อธิบดีกรมที่ดิน


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมที่ดิน


ประวัติ  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมที่ดิน

วัน เดือน ปี เกิด         24 กันยายน 2505
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
สถานภาพครอบครัว สมรส


การศึกษา ปริญญาตรี   •  รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)                                                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ปริญญาโท   •  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมดีเยี่ยม) 
                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
​​
การอบรม
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2018
- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2559
- หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2553
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2551
- หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2545
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2539
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531​


 ประวัติการรับราชการ
- 1 ต.ค. 2562 อธิบดีกรมที่ดิน
- 1 ต.ค. 2561 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 1 ต.ค. 2560   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 1 ต.ค. 2558  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
- 1 ต.ค. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- 2 ต.ค. 2556  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- 1 ต.ค. 2556  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 17 ต.ค. 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- 2 เม.ย. 2555  ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
- 16 ก.พ. 2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 16 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- 2 ต.ค. 2551 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 18 ต.ค. 2549  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 18 ก.พ. 2548  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน (9 ชช) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร      ​​สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 2 ต.ค. 2546 หัวหน้ากลุ่มงานสังคม สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 2 มิ.ย. 2546 หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด        กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการที่สำคัญ 
1. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน ก.พ. ปี 2543
2. ที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ การเกษตรและชุมชนที่          ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
3. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริต
    ในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ปี 2552 – 2554 
4. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเกษตรทฤษฎีใหม่และปัจจัยการผลิตด้วยการเกษตรวุฒิสภา
    ปี 2552 – 2553
5. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญวางแผนและรายงานผลการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่                  การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554 
6. คณะอนุกรรมาธิการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ในคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วย            การพัฒนากฎหมาย (รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) ปี 2548
7. คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ ปี 2552
8. คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนการประปานครหลวง ปี 2552
9. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ในชุมชนวุฒิสภา ปี 2552
10. คณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปี 2550
11. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  
     ชุมชนสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2552
12. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง ปี 2551
13. คณะอนุกรรมการธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและ           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2553-2554
14. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ปี 2554 -2555
15. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ปี 2561
16. คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ปี 2561

คณะกรรมการในองค์กร/รัฐวิสาหกิจ
1. กรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
2. กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2560 –2561
3. กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
4. กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปี 2560 –2561

รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลสำเภาทองคำ ปี 2557, ปี 2559 : หอการค้าไทย
- รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ : กระทรวงการคลัง​
  ปี 2557 และ ปี 2558
- รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 : สำนักงาน ก.พ.ร.
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี