Sign In
​​​​​

                   อธิบดีกรมที่ดิน

​  

        นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
           อธิบดีกรมที่ดิน


ประวัติ  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  (Nisit Jansomwong)   อธิบดีกรมที่ดิน   

วัน เดือน ปี เกิด         24 กันยายน 2505
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
สถานภาพครอบครัว สมรส
หมายเลขโทรศัพท์         0-2141-552 
หมายเลขโทรสาร          0-2143-9011
 

การศึกษา ปริญญาตรี   •  รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ปริญญาโท   •  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมดีเยี่ยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
​​
การอบรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2563
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2563
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2562
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2018
- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2559
- หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2553
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2551
- หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2545
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2539
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531​

 ประวัติการรับราชการ
- 1 ต.ค. 2562 อธิบดีกรมที่ดิน
- 1 ต.ค. 2561 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 1 ต.ค. 2560   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 1 ต.ค. 2558  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
- 1 ต.ค. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- 2 ต.ค. 2556  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- 1 ต.ค. 2556  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 17 ต.ค. 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- 2 เม.ย. 2555  ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
- 16 ก.พ. 2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 16 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- 2 ต.ค. 2551 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 18 ต.ค. 2549  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 18 ก.พ. 2548  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน (9 ชช) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ​สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 2 ต.ค. 2546 หัวหน้ากลุ่มงานสังคม สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 2 มิ.ย. 2546 หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด  กระทรวงมหาดไทย
                                         
คณะกรรมการที่สำคัญ 
1. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน ก.พ. ปี 2543
2. ที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
3. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ปี 2552 – 2554 
4. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเกษตรทฤษฎีใหม่และปัจจัยการผลิตด้วยการเกษตรวุฒิสภา    ปี 2552 – 2553
5. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญวางแผนและรายงานผลการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554 
6. คณะอนุกรรมาธิการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ในคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย (รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) ปี 2548
7. คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ ปี 2552
8. คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนการประปานครหลวง ปี 2552
9. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ในชุมชนวุฒิสภา ปี 2552
10. คณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปี 2550
11. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2552
12. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง ปี 2551
13. คณะอนุกรรมการธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2553-2554
14. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ปี 2554 -2555
15. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ปี 2561
16. คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ปี 2561
                                         
คณะกรรมการในองค์กร/รัฐวิสาหกิจ
1. ประธานกรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2563 - ปัจจุบัน
2. รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) ปี 2559 – ปัจจุบัน​​
                                            
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลสำเภาทอง ปี 2557, ปี 2559 : หอการค้าไทย
- รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ : กระทรวงการคลัง​
  ปี 2557 และ ปี 2558
- รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 : สำนักงาน ก.พ.ร.
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
- รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย