Sign In
​​

แบบฟอร์มต่างๆ​

​​​​​
          

 

รายการ

Download ​

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 (ดูตัวอย่าง)

(* * * * * แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้ * * * * * )

     acroread.png(แบบฟอร์มออนไลน์)

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.อ.4 (ดูตัวอย่าง)

(* * * * * แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้ * * * * * )

      acroread.png (แบบฟอร์มออนไลน์)

แบบฟอร์มการรายงานผลการรังวัดประจำเดือน

ของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (ดูตัวอย่าง)

                acroread.png  

แบบฟอร์ม ท.ด.1

- ประเภทให้ (ดูตัวอย่าง)

- ประเภทขาย (ดูตัวอย่าง)

                acroread.png  

แบบฟอร์ม ท.ด. 9

- คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์

สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น (ดูตัวอย่าง)

   acroread.png                       

แบบฟอร์ม ท.ด. 9

- คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์

สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด (ดูตัวอย่าง)

          acroread.png                              

แบบฟอร์ม ท.ด. 9

- คำขอแก้ชื่อตัว (ดูตัวอย่าง)

- คำขอแก้ชื่อสกุล (ดูตัวอย่าง)

- คำขอคัด/ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา (ดูตัวอย่าง)

                  acroread.png  

แบบฟอร์ม ท.ด. 84

- คำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน (ดูตัวอย่าง)

                 acroread.png  

แบบฟอร์ม จ.ส. 1

- คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

                 acroread.png  

แบบฟอร์ม จ.ส.ก.6

- คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

                 acroread.png  

แบบฟอร์ม อ.ช. 1

- คำขอจดทะเบียนอาคารชุด (ดูตัวอย่าง)

                 acroread.png  

แบบฟอร์ม อ.ช. 15

                 acroread.png