‭(Hidden)‬ AE Page Hits Web Part

1506
แผนกลยุทธ์"กรมที่ดินใสสะอาด 2544-2549"
วิสัยทัศน์กรมที่ดิน

 

พันธกิจหลักของกรมที่ดิน

 

 

วัตถุประสงค์หลักกรมที่ดิน

ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ คุ้มครองสิทธิในที่ดิน และให้บริการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง สุจริต เสมอภาค ยุติธรรม ตรวจสอบ ได้ทุกระดับ


 

      

วัตถุประสงค์ของการสร้างกรมที่ดินในสะอาด
เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของกรมที่ดิน มีค่านิยม และทัศนคติสร้างสรรค์สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ มีแนวคิดในการปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงประชาชน และประเทศชาติ มีคุณธรรม และร่วมสร้างกรมที่ดินใสสะอาดให้เป็นรูปธรรม
                                    

 

 

 

กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของกรมที่ดิน


แผนงาน/โครงการหลักกรมที่ดิน


 

 

 

กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน
1. แผนส่งเสริมจิตสำนึก "กรมที่ดินใสสะอาด"
2. แผนการป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็นภัย ฯลฯ
3. แผนการจัดการกรณีทุจริตและคอร์รัปชัน ฯลฯ