‭(Hidden)‬ AE Page Hits Web Part

1448

​​​​​​​ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในรอบ 9 เดือน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในรอบ 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2549)

 

นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน รอบ 9 เดือน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การจัดที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ ประชาชนที่ยากจน

ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

    1.1 ดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจนตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอนและสระแก้ว กำหนดเป้าหมายรวมทั้งปี 4,500 แปลง (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 3,760 แปลง) ได้ผลงานจำนวน 4,529 แปลง

    1.2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยการรังวัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชนกำหนดเป้าหมาย 9,200 แปลง (เป้าหมายห้วงเวลาไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 8,700 แปลง) ได้ผลงานจำนวน 202 แปลง เนื่องจากกรมที่ดินต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่มีที่ดินอยู่ในความครอบครองชะลอการออกหลักฐานและการอนุญาตให้เช่าที่ดินของรัฐไว้เป็นการชั่วคราว หากส่วนราชการมีความจำเป็นจะต้องออกหลักฐานในที่ดินดังกล่าวให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงาน และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมที่ดินยกเว้นการปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงทำให้กรมที่ดินสามารถดำเนินการจัดที่ดินได้

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สนับสนุนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

    2.1 ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเป้าหมายทั้งปี 17,280 แปลง(เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 13,440 แปลง) ได้ผลงานจำนวน 13,559 แปลง

    2.2 ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และน่าน กำหนดเป้าหมายทั้งปี 2,720 แปลง (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 2,520 แปลง) ได้ผลงานจำนวน 2,831 แปลง

     2.3 ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในพื้นที่ ทั่วประเทศ รวม 69 จังหวัด  

(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และภูเก็ต) กำหนดเป้าหมายทั้งปี 700,000 แปลง (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 จำนวน 522,510 แปลง) ได้ผลงานจำนวน 439,633 แปลง

     2.4 ดำเนินการปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบยูทีเอ็ม กำหนดเป้าหมายทั้งปี 2,000 ระวาง ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดตาก ได้ผลงานจำนวน 281 ระวาง (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 600 ระวาง)

      2.5 สร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก กำหนดเป้าหมายทั้งปี 4,000 ระวาง (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 2,750 ระวาง) ได้ผลงานจำนวน 4,702 ระวาง

      2.6 จัดทำระวางแผนที่ให้เป็นระบบดิจิทัลโดยการสร้างระวางแผนที่ภาคพื้นดิน และสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ กำหนดเป้าหมายทั้งปี 10,800 ระวาง ในพื้นที่ 37 จังหวัด (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 7,760 ระวาง) ได้ผลงานจำนวน 5,650 ระวาง แยกเป็นผลงานสร้างระวางแผนที่ภาคพื้นดิน 5,650 ระวาง สำหรับการสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศอยู่ระหว่างรอการจัดซื้อภาพถ่ายออร์โธสีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

    3.1 ดำเนินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง กำหนดเป้าหมายทั้งปี 2,500แปลง ดำเนินการในพื้นที่ 18 จังหวัด

(เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 2,086 แปลง) ได้ผลงานจำนวน 1,980 แปลง

     3.2 สำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ป่าชุมชน กำหนดเป้าหมายทั้งปี 200 แปลง (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 164 แปลง) ได้ผลงานจำนวน 124 แปลง

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

     4.1 การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การรังวัด และอื่น ๆ ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายทั้งปี 5.6 ล้านราย และจัดเก็บรายได้ 45,000 ล้านบาท (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 4.2 ล้านราย และจัดเก็บรายได้ 33,750 ล้านบาท) มีผู้มาติดต่อขอรับบริการประมาณ 4.07 ล้านราย และจัดเก็บรายได้เป็นเงินประมาณ 36,877 ล้านบาท โดยได้แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการให้บริการประชาชน ฯ และความพึงพอใจของผู้มารับบริการในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแต่ ปี 2546 – 2549 ปรากฎตามตารางแนบท้าย

     4.2 โครงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน โดยการให้บริการข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์กำหนดเป้าหมายทั้งปี 1,500,000 รายการ (เป้าหมายห้วงเวลาในไตรมาสที่ 3 กำหนดไว้ 1,125,000 รายการ) ได้ผลงานจำนวน 1,129,000 รายการ

     4.3 โครงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในพื้นที่ 50 จังหวัด (ปี 2547 – 2549) สำหรับ ในปีงบประมาณ 2549 กำหนดเป้าหมายทั้งปี 2.205 ล้านแปลง ได้ผลงานจำนวน 2.205 ล้านแปลง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมที่ดินได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 จำนวน 4,246.497 ล้านบาท ซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ 9 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2548 – มิถุนายน 2549) ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,698.699 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.55 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวน 4,246.497 ล้านบาท