Sign In

                   รองอธิบดีกรมที่ดิน

 

          นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง 
              รองอธิบดีกรมที่ดิน

  ประวัติ

นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง  (Mr.Chaiyos Luangpattrachaweng)

 

หมายเลขโทรศัพท์     0-2141-5566
หมายเลขโทรสาร      0-2143-9066

 

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เนติบัณฑิต (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การอบรม

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 67

- หลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) กรมที่ดิน รุ่นที่ 16

- หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : การยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์

- หลักสูตรวิทยากรฝึกอบรม รุ่นที่ 24

- หลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน รุ่นที่ 1

- หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 31

- หลักสูตรบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

- หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับบุคลากรของกรมที่ดิน

 

ประสบการณ์ทำงาน

​ปี 2546นักวิชาการที่ดิน 8ว ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน
​​ปี 2548​นักวิชาการที่ดิน 8ว สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน  
​​​ปี 2551บุคลากร 8ว กองการเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง)   
​​​ปี 2551นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง)
​​​ปี 2555เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร (อำนวยการ ระดับต้น)

​​​ปี 2555

​​​ปี 2558

​​​ปี 2558

​​​ปี 2559

​​​ปี 2563

​ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (อำนวยการ ระดับต้น)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (อำนวยการ ระดับสูง)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (อำนวยการ ระดับสูง)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อำนวยการ ระดับสูง)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

 


 ​​​