Sign In

          ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ

cio.jpg

  นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง
    ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ

ประวัติ

นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง (Mr.Warapong Kiatniyomrung)

        เกิดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์  2506 

 

หมายเลขโทรศัพท์     0-2503-3373
หมายเลขโทรสาร      0-2503-3373

 

ประวัติการศึกษา

        - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ช่างสำรวจ             โรงเรียนช่างสำรวจเฉลิมสาสน์      

        - ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณทิต (วิศวกรรมโยธา)    Southwestern University,  Philippines

        - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณทิต                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        - ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ )     มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการรับราชการ ดังนี้

           พ.ศ. 2532     ตำแหน่งเจ้าหน้าแผนที่ภาพถ่าย 3  กองรังวัดและทำแผนที่

           พ.ศ. 2534     ตำแหน่งวิศวกรรังวัด 3 –  วิศวกรรังวัด 6ว กองรังวัดและทำแผนที่

           พ.ศ. 2543     ตำแหน่งวิศวกรรังวัด 6ว กองรังวัดและทำแผนที่ ช่วยราชการสำนักงาน           

                              เลขานุการกรม เป็นเลขานุการท่านนายช่างใหญ่ (นายไพโรจน์  เผือกวิไล)

           พ.ศ. 2547     ตำแหน่งวิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กองรังวัดและทำแผนที่

           พ.ศ. 2555     ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ

           พ.ศ. 2557     ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

           พ.ศ. 2558     ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

           พ.ศ. 2558     ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

           พ.ศ. 2560     ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

           พ.ศ. 2560     ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ

           ปัจจุบัน         ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ

การฝึกอบรมและดูงาน

           - นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) รุ่นที่ 24 กรมที่ดิน     

           - การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ(สจว.) รุ่นที่ 101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

             กองบัญชาการกองทัพไทย  

           - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

           - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการ

             ศาลยุติธรรม        

เครื่องราชอิสริยาภรณ์        

           พ.ศ. 2537        จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

           พ.ศ. 2539        ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

           พ.ศ. 2544        ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

           พ.ศ. 2549        ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

           พ.ศ. 2557        เหรียญจักรพรรดิมาลา 

           พ.ศ. 2558        ประถมาภรณ์มงกุฎไทย