Sign In

            ​​

​ตำแหน่ง/ยศ - ชื่อ - สกุล ​ ​

​หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
​องค์การฯ (tel.) โทรสาร (Fax.)​

        สำนักงานตรวจราชการกรมที่ดิน

        ​ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ

  •  นางสาวกนกอร  พันธ์อุดม

0-2141-5628 

0-2141-5606​

0-2143-9137-8 

0-2143-9138​

        ​ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

  • นายชัชวาล สมจิตต์

 

0-2141-5824​

 

0-2143-9101​

​​        ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

  • นายเอกสิทธิ์  ชนะสิทธิ์

 

0-2503-3430

 

0-2503-3430​

​​​        ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นางศุปกิจ  สกลเสาวภาคย์

0-2503-2110

0-2503-3368

​       ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

  • นายสมศักดิ์  มีหกวงศ์

0-2141-5871

 

0-2143-9191​

​​       ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

  • นายอำนาจ แจ่มแจ้ง

0-2141-5752

 

0-2143-9121

​        ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

  • นายอำนวย  พิณสุวรรณ

 

0-2503-3952

 

0-2503-3927

​        ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • นายรุ่งโรจน์  วรรณเวช

 

0-2141-5791

0-2143-9050

​        ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

  • นายปิยพงศ์  ชูวงศ์

0-2141-5691

0-2143-9060

​        สำนักเลขานุการกรม

 

0-2141-5551

 

0-2143-9000

       ศูนย์ดำรงธรรม

  • นายสุรวิทย์  นวลแก้ว

 

0-2141-5680

 

0-2143-9007

​      ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กรมที่ดิน (ศข.จอส.ทด)

  • นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์

 

0-2141-5533

 

-

​      ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนงานจิตอาสา กรมที่ดิน

  • นายสนจิตร  ศุขนิคม (รก.)

 

0-2141-5501

 

-

​      ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  • นางพนิตาวดี  ปราชญ์นคร

 

0-21415924

 

0-2149-9080

      ผู้อำนวยการกองการพิมพ์

  • นายแสงชัย  ธนพาณิชย์วัฒนา

 

0-2448-5716

 

0-2448-5716

​      ผู้อำนวยการกองคลัง

  • นางศิริเพชร  ยอดอุดม

0-2141-5987

 

0-2143-9090

​      ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

  •  นางสุพินดา  นาคบัว

 

0-2141-5901

 

0-2143-9070

​       ผู้อำนวยการกองแผนงาน

  • นางสาวนริสรา  มาลัยพงษ์

0-2141-5641

 

0-2143-9160

​       ผู้อำนวยการกองพัสดุ

  • นายจักรพันธ์  จันทรภูมิ

 

0-2141-5711

 

0-2143-9171

​       ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน

  • นางสาวรัชนี  ด้วงฉิม

 

0-2141-5631

 

0-2143-9181

​       หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

  • นางรัตนา  พึงไชย

 

0-2141-5991-2

 

0-2143-9040

​       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

  • นายวิภาส  โอวาสจรูญจิตต์

 

0-2141-5741

 

0-21439118

​​       ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  • นายวิชัย  ทองฤทธิ์

 

0-2141-5891

 

0-2143-9027

​​   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน/ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน

  • นายเปลี่ยน  แก้วฤทธิ์

 

0-2141-5896

 

0-2143-8698

​​       ศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน

  • นางศุปกิจ  สกลเสาวภาคย์

 

0-2503-3365

 

-

​​       ผู้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

  • นายสมเกียรติ  ถนอมกิตติ

 

0-2225-5758

 

0-2225-5734