แบบฟอร์ม Download

...

งานบริการ

...
  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
รายละเอียดย่อ (อังกฤษ)
Folder: NARIANLINDH21072564(1)NARIANLINDH21072564(1)7/21/2021 3:51 PM7/21/2021 3:47 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH21072564(1)/1.1.jpgบรรยายหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 79 หัวข้อ "Executive Forum บทบาทผู้นำกับการนำพาองค์กรฝ่าวิกฤติ Covid-19"
Folder: NARIANLINDH21072564NARIANLINDH210725647/21/2021 3:42 PM7/21/2021 3:38 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH21072564/1.jpgประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2564
Folder: NARIANLINDH20072564NARIANLINDH200725647/20/2021 1:43 PM7/20/2021 1:29 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH20072564/1.jpgประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Folder: som 19-7-64som 19-7-647/19/2021 12:58 PM7/19/2021 12:52 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%2019-7-64/1.jpgประชุมเตรียมชี้แจง งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
Folder: @15072564@150725647/16/2021 8:23 AM7/16/2021 8:19 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4015072564/01.jpgประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2564
Folder: @13072564@130725647/13/2021 2:32 PM7/13/2021 2:29 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4013072564/01.jpgประชุมคณะกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบของทางราชการของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2564
Folder: @12072564@120725647/12/2021 1:14 PM7/12/2021 1:09 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4012072564/01.jpgรองอธิบดีมอบแนวทางการออกข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้บุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน 12/07/64
Folder: @09072564SEREE@09072564SEREE7/12/2021 8:29 AM7/12/2021 8:23 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4009072564SEREE/01.jpgตรวจราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Web Conference จังหวัดเลย 09/07/64
1 - 8Next