​​
​​​

แบบฟอร์ม Download

...

งานบริการ

...
  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
รายละเอียดย่อ (อังกฤษ)
Folder: NARIANLINDH12082565(2)NARIANLINDH12082565(2)8/15/2022 10:41 AM8/15/2022 10:36 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH12082565(2)/1.jpgกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน มพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
Folder: NARIANLINDH12082565(1)NARIANLINDH12082565(1)8/15/2022 10:20 AM8/15/2022 10:17 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH12082565(1)/S__34357275.jpg ร่วมพิธีลงนามวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Folder: NARIANLINDH12082565NARIANLINDH120825658/15/2022 10:10 AM8/15/2022 10:03 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH12082565/1.jpgอธิบดีกรมที่ดิน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Folder: @09-08-65 SEREE@09-08-65 SEREE8/10/2022 9:30 AM8/10/2022 9:26 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4009-08-65%20SEREE/03.jpgพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ 09/08/65
Folder: @08-08-65 SEREE@08-08-65 SEREE8/10/2022 9:21 AM8/10/2022 9:15 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4008-08-65%20SEREE/01.jpgรองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานการประชุมจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
Folder: som 9-8-65som 9-8-658/9/2022 1:53 PM8/9/2022 1:30 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%209-8-65/Image00001.jpgรองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ช่างรังวัดเอกชน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Folder: som 4-8-65som 4-8-658/5/2022 3:26 PM8/4/2022 9:29 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%204-8-65/1.jpgรองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ 2565
Deputy Director General, presided the Opening Ceremony of the Project for Moral and Ethical Enhancement according to the Philosophy Principle of Sufficiency Economy of Fiscal Year 2022
Folder: @27-07-65 SEREE@27-07-65 SEREE8/2/2022 10:03 AM7/27/2022 3:25 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4027-07-65%20SEREE/01.jpegประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ตรั้งที่ 12/2565
Mr. Somkiat Tanomkitti, Deputy Director General, presided at the Twelfth Meeting of Bangkok Metropolitan Land Development  Committee of Year 2022
1 - 8Next