แบบฟอร์ม Download

...

งานบริการ

...
  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
รายละเอียดย่อ (อังกฤษ)
Folder: @SEREE25640505@SEREE256405055/5/2021 10:44 AM5/5/2021 10:40 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%40SEREE25640505/01.jpgประชุมคณะกรรมการจัดทำสารานุกรมที่ดิน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ครั้งที่ 3/2564
Folder: NARIANLINDH03052564NARIANLINDH030525645/6/2021 10:29 AM5/3/2021 10:48 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH03052564/25640503-THI_4539.jpgนายเสวี จิระเสวี รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมพิจารณาการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์
Committee Meeting to Consider Spending Support Money of Government Housing Bank
Folder: @SEREE25640429@SEREE256404294/29/2021 4:25 PM4/29/2021 4:20 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%40SEREE25640429/01.jpgประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ครั้งที่ 2/2564
Folder: Kung 28-04-64Kung 28-04-644/28/2021 11:12 AM4/28/2021 10:59 AMนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมกรมที่ดิน คร้้งที่ 4/2564 โดยมี ผู้บริหารกรมที่ดิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน 28/04/64
Folder: Kung 22-04-64Kung 22-04-645/1/2021 2:52 PM4/22/2021 11:13 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/Kung%2022-04-64/1.jpgนายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูงของกรมที่ดิน รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22/04/64
Committee Meeting for Selecting Official to Participate High Performance and Potential Officers of Department of Lands
Folder: Kung 21-04-642Kung 21-04-6425/1/2021 2:50 PM4/21/2021 3:05 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/Kung%2021-04-642/1.jpgนายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดี โดยมีคณะผู้บริหารกรมที่ดิน เข้าร่วมประชุม  21/04/64
Committee Meeting of the Cases Mediation
Folder: Kung 21-04-64Kung 21-04-645/1/2021 2:46 PM4/21/2021 2:47 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/Kung%2021-04-64/1.jpgนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน  เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. กรมที่ดิน ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมที่ดิน เข้าร่วมประชุม  21/04/64
3rd of 2021 DOL General Subcommittee Meeting
Folder: SEREE09042564SEREE090425645/1/2021 2:43 PM4/9/2021 11:23 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/SEREE09042564/01.jpgนายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ให้โอวาทช่างรังวัดช่วยราชการ 09/04/64
Deputy Director General Gave Sermon for Surveyors
1 - 8Next