แบบฟอร์ม Download

...

งานบริการ

...
  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
รายละเอียดย่อ (อังกฤษ)
Folder: @21-01-2565 SEREE@21-01-2565 SEREE1/21/2022 2:04 PM1/21/2022 2:01 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4021-01-2565%20SEREE/01.jpegที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดินร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 21/01/65
Folder: @21-1-22 thi@21-1-22 thi1/21/2022 10:22 AM1/21/2022 10:19 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4021-1-22%20thi/1.jpgรองอธิบดีกรมที่ดิน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก เจ้าหน้าที่และกรรมการดำเนินการดีเด่น ประจำปี 2564
Folder: @20-01-2565 SEREE-2@20-01-2565 SEREE-21/21/2022 12:18 PM1/21/2022 10:16 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4020-01-2565%20SEREE-2/01.jpgรองอธิบดีกรมที่ดินประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Zoom meeting 20/01/65
Mr. Plean Kaewrit, Deputy Director General, participated the Meeting with Land, Natural Resource and Environment Commission
Folder: @20-01-2565 SEREE@20-01-2565 SEREE1/21/2022 11:55 AM1/20/2022 12:52 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4020-01-2565%20SEREE/01.jpgผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 และบรรยายแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom สรุปภารกิจของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
Mr. Suttipong Juljarern, Permanent Secretary of Ministry of Interior, presided for Welcoming Team of Students and Teachers from National Defence College (NDC)
Folder: @19-01-2565 SEREE@19-01-2565 SEREE1/21/2022 8:45 AM1/19/2022 3:51 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4019-01-2565%20SEREE/01.jpgประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสำนักงานที่ดินสาขาและส่วนแยก ครั้งที่ 1/2565
Director General of Department of Lands, presided at the First Meeting of Discussion for Establishing Land Office and Sub-Branch of Fiscal Year 2022
Folder: NARIANLINDH17012565(1)NARIANLINDH17012565(1)1/20/2022 8:43 AM1/18/2022 10:29 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH17012565(1)/1.jpgอธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
Director General of Department of Lands, visited Bangkok Metropolitan Land Office, Bang Khun Thian Branch.
Folder: NARIANLINDH17012565NARIANLINDH170125651/19/2022 10:30 AM1/18/2022 10:21 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH17012565/1.jpgอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน
Director General of Department of Lands, presided at the Occasion of Sacrifice and Laying the Foundation Stone of Land Information Center Building
Folder: NARIANLINDH14012565NARIANLINDH140125651/18/2022 9:37 AM1/14/2022 2:50 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH14012565/01.jpgนายณรงค์ สืบตระกูล ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน และนายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นวิทยากรร่วมเสวนาโครงการเสวนาทวิภาคีระหว่าง กรมที่ดินกับศาลปกครอง หัวข้อ “ปัญหาคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายเฉพาะ”
Bilateral Seminar Project between Department of Lands and The Administrative Court of Thailand on Topic “Dispute Case Problem Related to Exercise of Power under the Land Code and Specific Law”
1 - 8Next