แบบฟอร์ม Download

...

งานบริการ

...
  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
รายละเอียดย่อ (อังกฤษ)
Folder: NARIANLINDH19052565(1)NARIANLINDH19052565(1)5/19/2022 3:45 PM5/19/2022 2:34 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH19052565(1)/2.jpgอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานการประชุมวางแผนแก้ไขการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์
Director General of Department of Lands, presided at the Meeting for Planning of Updating Online Land Registration
Folder: NARIANLINDH19052565NARIANLINDH190525655/19/2022 2:33 PM5/19/2022 2:26 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH19052565/1.jpgอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานการประชุมวางแผนแก้ไขการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์
Folder: som 17-5-65som 17-5-655/18/2022 12:02 PM5/17/2022 1:33 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%2017-5-65/1.jpg ทีปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดินร่วมพิธี เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Advisor on Survey Engineering, Department of Lands, participated at the Opening Ceremony of the Training Course for Governing Executive, Higher Level, Batch 78 of Fiscal Year B.E. 2565
Folder: som 09-5-65som 09-5-655/18/2022 10:53 AM5/9/2022 11:42 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%2009-5-65/1.jpgอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานประชุม ติดตามงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 3/2565
Director General of Department of Lands, presided at the Third Meeting for Monitoring Land Adjudication Project of Year 2022
Folder: @06-05-65 SEREE@06-05-65 SEREE5/6/2022 4:16 PM5/6/2022 4:10 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4006-05-65%20SEREE/07.jpgอธิบดีกรมที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร 06/05/65
Folder: @05-05-65 SEREE@05-05-65 SEREE5/5/2022 3:19 PM5/5/2022 3:09 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4005-05-65%20SEREE/01.jpegอธิบดีกรมที่ดินตรวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 05/05/65
Folder: som 2-5-65som 2-5-655/5/2022 11:25 AM5/2/2022 2:53 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%202-5-65/1.jpg อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ  และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
Director General of Department of Lands, participated in the Meeting of Driving and Monitoring the Government Policy and Important Mission of Ministry of Interior of Fiscal Year 2022
Folder: NARIANLINDH29042565(3)NARIANLINDH29042565(3)4/29/2022 3:57 PM4/29/2022 3:52 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH29042565(3)/1.jpgอธิบดีกรมที่ดิน และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานกรมที่ดิน ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 - 8Next