แบบฟอร์ม Download

...

งานบริการ

...
  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
รายละเอียดย่อ (อังกฤษ)
Folder: @18062564SEREE@18062564SEREE6/18/2021 6:13 PM6/18/2021 4:40 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4018062564SEREE/03.jpgอธิบดีกรมที่ดินตรวจราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบ Web conference 18/06/64
Folder: NARIANLINDH17062564(1)NARIANLINDH17062564(1)6/17/2021 3:15 PM6/17/2021 3:09 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH17062564(1)/1.jpgประชุมขับเคลื่อนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในสำนักงานที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม
Folder: NARIANLINDH17062564NARIANLINDH170625646/17/2021 1:29 PM6/17/2021 1:24 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH17062564/1.jpgการประชุมคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ครั้งที่ 4/2564
Folder: @15062564SEREE-2@15062564SEREE-26/17/2021 11:01 AM6/15/2021 4:46 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4015062564SEREE-2/01.jpgการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2564
1st of 2021 Committee Meeting of DOL Funeral Service Execution
Folder: @15062564SEREE@15062564SEREE6/15/2021 4:38 PM6/15/2021 4:34 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4015062564SEREE/01.jpgประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมที่ดิน 15/06/64
Folder: som 15-6-64som 15-6-646/17/2021 11:08 AM6/15/2021 3:03 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%2015-6-64/1.jpgรองอธิบดีกรมที่ดินร่วมประชุม คณะกรรมการวินิจฉัยภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3rd of 2021 Committee Meeting of Land and Building Tax Determination
Folder: narianlindh11062564(2)narianlindh11062564(2)6/17/2021 11:09 AM6/11/2021 2:43 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/narianlindh11062564(2)/1.jpgนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธาน การประชุมแผนสารสนเทศ ระยะ 2
Meeting of Information Plan Phase 2
Folder: narianlindh11062564(1)narianlindh11062564(1)6/17/2021 11:13 AM6/11/2021 1:55 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/narianlindh11062564(1)/S__1900802.jpgตรวจราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Web Conference จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน
Director General Inspected Ayutthaya Land Offices via Web Conference
1 - 8Next