แบบฟอร์ม Download

...

งานบริการ

...
  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
รายละเอียดย่อ (อังกฤษ)
Folder: @261164SEREE@261164SEREE11/26/2021 4:36 PM11/26/2021 4:29 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%40261164SEREE/01.jpg อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 11/2564
Folder: @251164SEREE@251164SEREE11/25/2021 4:27 PM11/25/2021 4:23 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%40251164SEREE/01.jpgประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2564
Folder: NARIANLINDH24112564(1)NARIANLINDH24112564(1)11/25/2021 1:50 PM11/24/2021 2:19 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH24112564(1)/1.jpgที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์  ครั้งที่ 1/2564
Subcommittee Meeting to Solve Forest and Land in Form of Cooperative Estate Problems
Folder: NARIANLINDH24112564NARIANLINDH2411256411/25/2021 1:48 PM11/24/2021 2:15 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH24112564/1.jpgที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ควบคุม  และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 11/2564
11th of 2021 Committee Meeting on Supervising, Controlling and Solving Problem in Information System Development Project Operation (Phase 2)
Folder: som 23-11-64som 23-11-6411/25/2021 1:37 PM11/23/2021 10:26 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%2023-11-64/1.jpgนายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ให้โอวาทและดำเนินการ ทดสอบความรู้บุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน
Deputy Director General gave speech and conducted knowledge test to obtain private surveyor license
Folder: @19-11-64SEREE@19-11-64SEREE11/22/2021 8:38 AM11/22/2021 8:32 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4019-11-64SEREE/01.jpgปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่กรมที่ดิน 19/11/64
Folder: thi-17-11-64.2thi-17-11-64.211/25/2021 1:02 PM11/17/2021 3:58 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/thi-17-11-64.2/1.jpegการประชุมคณะกรรมการพิจารณากรณีหน่วยงานภายนอกขอใช้ข้อมูลที่ดิน
Committee Meeting of the Consideration on External Government Agency Requests for DOL’s Information
Folder: thi-17-11-64thi-17-11-6411/25/2021 12:58 PM11/17/2021 3:19 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/thi-17-11-64/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%2017%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A2.64%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpgประชุมคณะทำงานกลั่นกรองหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายในการจัดที่ดิน
Working Group Meeting to Scrutinize the Rules, Regulations, and Laws in Land Allocation
1 - 8Next