​ ​ ​

   สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 8 สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2536 โดยเปิดให้บริการประชำชน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ณ ที่ทำการสำนักงานที่ดินไม่มีเลขที่  ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 4321 ตำบล  โนนหนามแท่ง (บางส่วน)  เนื้อที่ 5-0-00 ไร่