8980.jpg

                            ​

                         สำนักงานที่ดินอำเภอวัดสิงห์ ได้เปิดให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 โดยสำนักงานที่ดินได้อยู่ร่วมกับที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอ เป็นอาคาร 2 ชั้นใต้ถุนสูง อยู่บริเวณเดียวกับที่ว่าการอำเภอ และในปีพ.ศ.2545 ได้มีประชามติของอำเภอวัดสิงห์ ขอจัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ส่วนแยกวัดสิงห์ เพื่อบริการประชาชน     ในเขตอำเภอวัดสิงห์ และอำเภอหนองมะโมง เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2545 โดยการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอชั้นล่าง ได้รับการสนับสนุนค่าก่อสร้างจาก  พี่น้องประชาชนชาวอำเภอวัดสิงห์ ร่วมบริจาคในการต่อเติมอาคาร ซึ่งเป็นตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ส่วนแยกวัดสิงห์  ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภออำเภอวัดสิงห์ และอำเภอหนองมะโมง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-5646-1415                                          ​