​​

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยโรคไวรัสโคโรนา 2019

 (COVID-19) พร้อมทำกิจกรรมคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี 

พร้อมกันนั้นชาวดินชัยภูมิ ได้ทำกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

โดยเน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น เคาเตอร์บริการประชาชน บานประตู หน้าต่าง โต๊ะทำงาน 

โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

1-89082036_2597838267156405_4182238272929398784_o.jpg

2-89202371_2597838440489721_4436386601823633408_o.jpg

3-89232589_2597838480489717_6230585146500710400_o.jpg

4-89071282_2597838663823032_2548321671446528000_o.jpg

5-89181185_2597838697156362_6531576106712039424_o.jpg

6-89250090_2597838760489689_5563795837483483136_o.jpg

7-89152416_2597838847156347_6069189385142665216_o.jpg

8-9154657_2597838867156345_1457972767986024448_o.jpg

9-89843038_2597838883823010_7350936475287945216_o.jpg

10-89107100_2597839020489663_4709236631368892416_o.jpg

11-89234961_2597839050489660_7542879985380360192_o.jpg

12-89040111_2597839127156319_5119587942951550976_o.jpg

13-89782584_2597839157156316_2903354478566572032_o.jpg

14-89365532_2597839190489646_6692148024623235072_o.jpg

15-89822683_2597839213822977_8057629814351200256_o.jpg

16-89196138_2597839267156305_4631879167946784768_o.jpg

17-89098707_2597839333822965_5712713589270249472_o.jpg

18-89071000_2597839363822962_3716985068711837696_o.jpg

19-89102148_2597839623822936_3697861314509537280_o.jpg

20-89787403_2597839660489599_3608881635224715264_o.jpg

21-89299464_2597839687156263_4894767188352696320_o.jpg