​​​​​ - การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

​ - การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

       - คำสั่งที่ 712/2562

       - คำสั่งที่ 713/2562

       - 18 กรกฎาคม 2562

       - 22 กรกฎาคม 2562

       - 23 กรกฎาคม 2562

       - 26 กรกฎาคม 2562

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

       - 1 สิงหาคม 2562

       - 7 สิงหาคม 2562

       - 14 สิงหาคม 2562

       - 26 สิงหาคม 2562

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

       - 9 กันยายน 2562

       - 13 กันยายน 2562

       - 16 กันยายน 2562

       - 18 กันยายน 2562

​       - 25 กันยายน 2562