- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

       - 10 มกราคม 2563

​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

       - 7 กุมภาพันธ์ 2563

​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
       - 2 มีนาคม 2563​​

       - 10 มีนาคม 2563​​
       - 12 มีนาคม 2563
       - 17 มีนาคม 2563
       - 26 มีนาคม 2563
       - 30 มีนาคม 2563

​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563