​​​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
​- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
       - 2 ธันวาคม 2563​​​

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

       - 12 มกราคม 2564

       - 13 มกราค​ม 2564​

       - 19 มกราค​ม 2564​

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

       - 1 กุมภาพันธ์ 2564​​

       18 กุมาพันธ์ 2564

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

       - 5 มีนาคม 2564

       - 29 มีนา​คม 2564​​​

- การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

       - 19 เมษายน 2564