๑.  ​หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๕๖๓๑ เรื่อง สรุปมติ/ข้อสั่งการในการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒.  หนังสือ ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว๕๘๐๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว๒๖๘๒๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเวียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว๗๐๘๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓.  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๒/ว๗๗๓๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๒/ว๒๗๒๕๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔.  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๙.๔/๑๑๘๔ เรื่อง โครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒