๑.  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๕๗๘๑ เรื่อง สรุปมติ/ข้อสั่งการในการประชุมหารือข้อราชการ (Morning Brief) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒​

๒.  หนังสือ ที่ มท ๐๕๑๗.๒/ว๔๑ เรื่อง การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓​

๓.  หนังสือ ที่ มท ๐๕๐๖.๒/ว๒๙ เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

๔.  ​หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๓/ว๓๒๑ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

๕.  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๔.๓/ว๕๔ เรื่อง กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

๖.  หนังสือ ที่ มท ๐๕๑๖.๔/ว๒๙๐ เรื่อง ขอส่งสำเนาโครงการ "บอกดิน" เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓​

๗.  หนังสือ ที่ มท ๐๕๑๙.๔/ว๓๓ เรื่อง โครงการประกวดห้องน้ำน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓​

๘.  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๔๖ เรื่อง สรุปมติ/ข้อสั่งการในกาประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓