bar000.png

 คำถามที่พบบ่อย สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

 

Q : สอบถามค่าใช้จ่ายในการโอน?
A : ***กรณีบุคคลธรรมดา***
     1.ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 คิดจากราคาประเมิน
     2.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามจำนวนปีที่ได้มา โดยคิดไม่เกิน ร้อยละ 2.5 จากราคาประเมิน
     3.(กรณีการได้มาเกิน 5 ปี) ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน
     4.(กรณีการได้มาไม่เกิน 5 ปี) ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน
       *** กรณีนิติบุคคล***
     1.ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2 คิดจากราคาประเมิน
     2.ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 1 คิดจากราคาที่สูง ระหว่างราคาขายกับราคาประเมิน
     3.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาที่สูง ระหว่างราคาขายกับราคาประเมิน
        **นิติบุคคลขาย ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทุกราย ตามประมวลรัษฎากร**
 
Q : ขอทราบราคาประเมินทำอย่างไร?
A : ท่านสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศได้ด้วยตัวเอง โดยไปที่เว็ปไซต์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ หรือใช้ แอพพลิเคชั่น landsmaps หรือทางเว็ปไซต์ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ เพื่อค้นหารูปแปลงที่ดินท่านจะทราบราคาประเมินได้
 
Q : สัญญาขายฝากทำสัญญา 6เดือน ได้ไหม?
A : สัญญาขายฝากต้องกำหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 
Q : กรณีที่จะขอคัดสำเนาเอกสาร อช.13 และแบบแสดงรายการนิติบุคคล ในกรณีที่ ผู้จัดการนิติไมได้ไปเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือเปล่า?
A : ถ้ามีรายละเอียดของ อช.13 มา สามารถขอถ่ายได้เลย ไม่ต้องมอบอำนาจ

 
Q : ขอสอบถามเรื่องการโอนขายตึกแถวต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
A : --โฉนดที่ดิน!--ทะเบียนบ้านหลังที่ขาย --บัตรประชาชน --ทะเบียนบ้าน --ทะเบียนสมรส --ใบเปลี่ยนชื่อตัว --ชื่อสกุล --คำนำหน้านาม (ถ้ามี)ทุกอย่างเป็นเอกสารฉบับจริงทั้งหมด

Q : เบอร์ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
A : สนง.ที่ดินจังหวัดชลบุรี  โทร.038-285445-6 FAX.038-285447
*งานนิติกรรม 1
    #ต่อ 112 ขาย ให้ จำนอง
    #ต่อ 132 ขาย ให้ จำนอง
*งานนิติกรรม 2 
    #ต่อ 115 หัวหน้างาน
    #ต่อ 127 แบ่งแยก สอบเขต
    #ต่อ 129 มรดก/ใบแทน อาคารชุด
 *งานฝ่ายรังวัด
    #ต่อ 122  หัวหน้าช่าง
    #ต่อ 113  กองกลางช่าง
 *กลุ่มงานวิชาการที่ดิน
    #ต่อ 126 หรือ 121

Q : เบอร์ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และสาขาอื่นๆ หน่อยครับ?
A : 1.สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  038-285445-6
     2.สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาบางละมุง 038-423160-1
     3.สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาศรีราชา 033-048363-4
     4.สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาสัตหีบ 038-437851
     5.สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาพนัสนิคม 038-474963-4
     6.สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาบ้านบึง 038-443702 , 038-446568
 

Q : สอบถาม ภาษีการโอนคอนโด?
A : 1.ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 คิดจากราคาประเมิน
      2.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามจำนวนปีที่ได้มา โดยคิดไม่เกิน ร้อยละ 2.5 จากราคาประเมิน
      3.(กรณีการได้มาเกิน 5 ปี) ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน
      4.(กรณีการได้มาไม่เกิน 5 ปี) ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน

 
Q : ที่ดินอยู่ต่างจังหวัดจะโอนที่ชลบุรีได้ไหม?
A : 1.การที่ที่ดินอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถมาดำเนินการให้ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีหรือที่อื่นๆ ได้ค่ะ
     2.เอกสารที่ต้องเตรียมโฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวจริงของผู้ให้ และผู้รับให้ หากเป็นบิดาให้บุตรต้องเตรียมทะเบียนสมรสระหว่างบิดาและมารดามาด้วยนะคะ พร้อมทั้งให้มารดามาเซ็นต์ยินยอม
     3.ค่าใช้จ่ายกรณีบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ที่ 1% ของราคาประเมิน
     4.ระยะเวลาในการทำเรื่องประมาณ 15-30 วัน
 
Q : ต้องการแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ?
A : ดาวน์โหลดจากเว็บกรมที่ดิน

Q : ในกรณีที่เรามีที่ดิน ให้คนอื่นเช่าทำธุรกิจอาคารพาณิชย์ เจ้าของที่ดินต้องเสียภาษีอย่างไรคะ
A : ถ้าท่านประสงค์จะสอบถามการเสียภาษีที่ดิน ขอให้สอบถาม/ขอคำแนะนำจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้เลยครับ

Q : อยากทราบการคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
A : ท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ระบบให้บริการคำนวณภาษีอากร หรือเว็ปไซต์นี้ http://lecs.dol.go.th/rcal/#/

Q : การขอคัดเอกสาร สัญญาซื้อขาย
A : เจ้าของคอนโด ยืนคำขอคัดเอกสารสัญญาซิ้อขาย
 --บัตรประชาชนตัวจริงผู้ขอ(เจ้าของ)
 --รายละเอียดห้องชุดที่จะขอคัดเอกสาร

Q : ชำระค่าธรรมด้วยการโอนเงินได้ไหม?
A : โอนไม่ได้ แต่สามารถแสกนQR cord/รูดบัตรเดบิต/เครดิต
 
Q : เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกและมรดก
A : เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดก
      1.คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
      2.มรณบัตรเจ้ามรดก
      3.บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านผู้จัดการมรดก
      4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
      5.โฉนดที่ดิน
 **ใช้เอกสารตัวจริง
 เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนโอนมรดก
      1.ถ้าโอนมรดกพินัยกรรม ให้นำพินัยกรรมไปแสดงด้วย
      2.บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านผู้รับมรดก
      3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
      4.โฉนดที่ดิน
 **ใช้เอกสารตัวจริง