​​​​ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

   

       หน่วยงานส่วนกลาง 

 

        หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

  

 

<< back >>