ระเบียบคำสั่ง

 คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

​คำสั่งที่เกี่ยวข้อง​เรื่อง
​คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน          ที่ 1/2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์          ของกรมที่ดิน
คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2991/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2819/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
​คำสั่งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน      ที่ 2/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ     กรมที่ดิน
​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3903/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน
​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3897/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
​​หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0210.5/ว4419 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555​การมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
​คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ กระทรวงมหาดไทย         ที่ 614/2554 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554​แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงมหาดไทย
​คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 488/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554​แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว415  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ​การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มอบอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด)

 

 

 

<< back >>