​​​​​​​ระเบียบวาระการประชุม​​​​ ครั้งที่ 1 - 2561


ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ


 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 2/2560 วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2560

​ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

 


 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา​


 

4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท จานวน 3 โครงการ ดังนี้

4.1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สาหรับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ของสานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์) จานวนเงิน 177,200.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

4.1.2 การจัดหาใบอนุญาตใช้งาน Google Maps APIs Premium Plan for External Usage for 2 Years สาหรับระบบให้บริการค้นหาตาแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) โดยใช้เงินงบประมาณ ประจาปี    พ.ศ. 2561 ในส่วนของค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวนเงิน 4,397,700 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)​

 

4.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบให้บริการค้นหาตาแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์) ปี พ.ศ. 2561 จานวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)


 

​4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท จานวน 2 โครงการ ดังนี้

 

4.2.1 โครงการทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สาหรับหน่วยงานในส่วนการบริหารราชการส่วนกลาง กรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวนเงิน 12,520,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

4.2.2 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สาหรับหน่วยงานในกรมที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและกองแผนงาน โดยใช้เงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2562 รวมวงเงินโครงการ 52,165,000 บาท (ห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จานวนเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 50,065,000 บาท (ห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


​ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ