ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2817/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

1.2 คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2991/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน

 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/๒๕60 วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม ๒๕60

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

3.1 คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ที่ 1/2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน

3.2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560  

3.3 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท  ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 4/๒๕60 วันพุธที่ 14 มิถุนายน ๒๕60 ครั้งที่ 5/๒๕60 วันพุธที่ 9 สิงหาคม ๒๕60 และครั้งที่ 6/๒๕60 วันพุธที่ 13 กันยายน ๒๕60  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ จำนวน 7 โครงการ คือ

      3.3.1 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 60,406.85 บาท (หกหมื่นสี่ร้อยหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)

      3.3.2 โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

      3.3.3 โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 93,175.60 บาท (เก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

      3.3.4 โครงการปรับปรุงห้องเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ของกองพัสดุ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงินส่วนที่เป็นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 29,425 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

      3.3.5 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) จำนวน 1 ระบบ ของกองพัสดุ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 89,452 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

      3.3.6 โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 91,431.50 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

      3.3.7 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 99,600 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

       4.1.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ของศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 998,310 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

       4.1.2 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)

       4.1.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกลุ่มข้อมูลและสถิติ กองแผนงาน โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จำนวนเงิน 254,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข 7)

       4.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โดยใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 190,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินและเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ของสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 15,300,000 บาท (สิบห้าล้านสามแสนบาทถ้วน)