​​​​​​​​​​​​​ระเบียบวาระการประชุม​​​​ ครั้งที่ 2 - 2561


 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ


 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2561

​ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

3.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศให้ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2561

 

3.2โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบให้บริการค้นหาตาแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3.3 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพื่อทดแทนเครื่องเก่าในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและบริหารกาลังคนของกรมที่ดิน และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกองการเจ้าหน้าที่ฯ

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา​

4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิ สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (เงินสนับสนุนจาก สำนักงาน กพร.) จำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  

 

4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท จานวน 2 โครงการ ดังนี้

          4.2.1 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน ของสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงินทั้งสิ้น 30,300,000 บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และงบดำเนินงาน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)


          4.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)​

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 

 

​​​​ || กลับหน้าหลัก ||