​​​​​​แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

1. จัดทำโครงการตามตัวอย่างแบบรายงานการเขียนโครงการฯ โดยเลือกตามวงเงินประมาณของโครงการ
2. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ในโครงการให้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​(DE) โดยสามารถตรวจสอบสเปคได้ที่ http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เนื่องจากคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามคุณลักษณะที่มีมาตรฐานของ ICT ก่อน

3. กรณีที่จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นไม่สามารถใช้คุณลักษณะเฉพาะของ ICT ตามข้อ 2 ได้ หรือไม่มีลักษณะอุปกรณ์ให้เลือกใช้ตามข้อ 2 ต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะให้รองรับได้ 3 ยี่ห้อ โดยราคาที่ใช้เสนอในโครงการต้องเป็นราคาที่ต่ำสุดของ 3 ยี่ห้อที่นำมาเปรียบเทียบกันแล้ว

4. การจัดทำโครงการ ให้แยกประเภทของการจัดหาอย่างชัดเจน คือ

- จัดหาใหม่ เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยหน่วยงานไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวใช้งานมาก่อน หรือ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

- จัดหาทดแทนอุปกรณ์เดิม เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่หน่วยงานมีอุปกรณ์เดิมที่ ชำรุด อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี ไม่คุ้มค่าแก่การซ่อม จึงจำเป็นต้องจัดหาใหม่ โดยต้องระบุ เลขครุภัณฑ์ หรือเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial number) ของอุปกรณ์เดิม ในแบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการพิจารณาโครงการ และเพื่อให้หน่วยงานติดตามและจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีการจัดหาทดแทนต่อไป

5. การรับประกันของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรมีระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี จากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ระบุการรับประกันเพียง 1 ปี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถ้าไม่สามารถขยายการรับประกันเป็น 2 ปีได้ ให้หน่วยงานผู้เสนอโครงการระบุเหตุผลและความจำเป็น ในแบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์​


 

<< back >>