อำนาจหน้าที่

   ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

        ๑. กำหนดแนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน
        ๒. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอและรายละเอียดโครงการเพื่อขอมีขอใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน            ในกรมที่ดิน
        ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ แผนอัตรากำลัง และแผนงบประมาณ ตลอดจนความเหมาะสมด้านอื่นๆ ของโครงการที่ใช้      ระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศของหน่วยงานในกรมที่ดิน
        ๔. พิจารณาและประสานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่นำมาใช้ให้อยู่ในกรอบทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
        ๕. เชิญบุคคลหรือผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมพิจารณาหรือชี้แจง แสดงความคิดเห็น รวมทั้งจัดส่งเอกสาร            ที่เกี่ยวข้องตามทีคณะกรรมการกำหนด
        ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

 

 

 

 

<< back >>